Váš železničný portál
Registrovať sa

Železničné preukazy ZSSK – rok 2013

Slovensko 26.3.2013 19:40 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 8886

Zamestnanci železníc v uplynulom období zaznamenali isté zmeny v používaní železničných preukazov. K prvému výraznejšiemu obmedzeniu došlo už pred viac ako rokom, kedy od 1. januára 2012 začala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prevádzkovať IC vlaky bez dotácií ako vlastné komerčné spoje. Tento rok pocítili držitelia železničných preukazov ďalšie obmedzenia v ich používaní, konkrétne pri cestovaní vybranými kategóriami vlakov do Českej republiky. Na to akým spôsobom sa menia podmienky využívania železničných preukazov ZSSK a čo môžeme očakávať v blízkej dobe, sme sa opýtali kompetentných zamestnancov zo ZSSK a ČD. Predĺženie prolongačného obdobia.

Používanie železničných preukazov je už historicky späté so samotnou existenciou železničnej dopravy. Verejnosti sú známe aj ako, „režinky“ resp. „režijky“ alebo skrátene „reži“. Železničné dopravné podniky všade vo svete poskytujú svojim zamestnancom výhody vo forme rôznych benefitov, voľných lístkov či železničných preukazov.

Priznávanie železničných preukazov na Slovensku nám bližšie popísala Zuzana Červená z odboru komunikácie ZSSK:
„Cestovné výhody (železničné preukazy) zamestnancom železničných spoločností priznáva a schvaľuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Každoročne osobitným opatrením (Tarifou cestovného) stanoví rozsah cestovných výhod, výšku cestovného a podmienky používania železničných preukazov. Od toho sa potom odvíja kategorizácia železničných preukazov (zamestnanci železničných spoločností, dôchodcovia, rodinní príslušníci), celkový počet železničných preukazov a v dôsledku toho aj výška tržieb za cestovné uhradené držiteľmi železničných preukazov.“

Ďalej dodáva: „Na železničný preukaz nie je právny nárok. Štandardne sa poskytne zamestnancovi, ktorý nastúpil do zamestnania na železnicu na základe jeho žiadosti po uplynutí skúšobnej doby a pri splnení ostatných podmienok určených internými predpismi ZSSK. Nie je rozhodujúce, akú profesiu zamestnanec vykonáva. Avšak i sám zamestnanec sa môže rozhodnúť či o vydanie železničného preukazu požiada alebo nie. Prehľad o tom, koľko zamestnancov, v ktorých spoločnostiach odmietlo prevziať železničné preukazy ZSSK nesleduje a nemá tieto údaje k dispozícii.“

Ukážka železničných preukazov používaných počas existencie ZSSK je uvedená na obrázku 1.

Obrázok 1: Železničné preukazy používané na slovenských železniciach za uplynulých 10 rokov.
Do roku 2006 sa na Slovensku používal železničný preukaz zobrazený na obrázku 1, vľavo. Na jar 2006 sú železničné preukazy vydávané už len vo forme bezkontaktných čipových kariet (BČK) v 5. základných, farebne odlíšených druhoch (pravý dolný roh):
  • modrý – zamestnanec Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK),
  • oranžový – zamestnanec Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK CARGO),
  • žltý – manželka zamestnanca, manžel zamestnankyne (ZSSK, ŽSR, ZSSK CARGO),
  • zelený – dieťa zamestnanca (ZSSK, ŽSR, ZSSK CARGO),
  • šedou – vo všeobecnosti bývalí zamestnanci, dôchodcovia a ich rodinní príslušníci (ZSSK, ŽSR, ZSSK CARGO).

Poznámka: Tak ako súčasné železničné preukazy vo forme BČK, tak aj ich predchodcovia mali svoje farebné rozlíšenie.

Železničný preukaz oprávňuje držiteľa k bezplatnej preprave vo vlakoch ZSSK na území Slovenskej republiky, za predpokladu dodržania všetkých interných predpisov a podmienok určených k vydaniu, ako aj uhradenie príslušného ročného poplatku. Úhrada ako aj samotná prolongácia BČK sa vykonáva vo vybraných pokladniciach ZSSK.

Poplatok za prolongáciu železničného preukazu v roku 2013 sa pohybuje v rozmedzí od 7,- do 94,- €. Najlacnejšiu prolongáciu majú bývalí zamestnanci na dôchodku, ktorí dovŕšili vek 70 rokov. Naopak najviac zaplatia bývalí zamestnanci, ktorí boli uvoľnení z pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti. Aktívni zamestnanci a ich rodinní príslušníci zaplatia za prolongáciu železničného preukazu v roku 2013 sumu 28,- €*. Predchádzajúci rok bol tento poplatok o jedno euro nižší. Komplexný prehľad poplatkov za prolongáciu v roku 2013 je uvedený v Tarife cestovného. Prolongácia železničných preukazov prebieha od 14.1. do 31. marca 2013. Presný zoznam tarifných bodov, v ktorých je možné prolongáciu vykonať je uvedený v prílohe č. 1.

Obdobie na prolongáciu železničných preukazov ZSSK je predĺžené do 10. apríla 2013. Od 11. apríla 2013 bude prolongácia železničných preukazov ZSSK možná iba vo formou dodatočnej prologácie prostredníctvom príslučnej evidenčnej zložky za poplatok 1,65 € podľa prílohy č. 1 predpisu Ok 10 ZSSK. V prípade, že zamestnanec prolongáciu na rok 2013 nežiada, je povinný odovzdať železničný preukaz svoj a tiež svojich rodinných príslušníkov do úschovy v evidenčnej zložke ihneď po ukončení prolongačného obdobia.

V minulom roku evidovala ZSSK prolongáciu približne 77.200 ks železničných preukazov, z čoho získala príjmy vo výške cca 1.893.000,- €. Z dôvodu medziročného nárastu vybraných poplatkov, sa tento rok očakáva nárast tržieb z prolongácie týchto preukazov.

Tabuľka 1: Prehľad počtu evidovaných železničných preukazov ZSSK v roku 2012.

Platnosť slovenských železničných preukazov sa z roka na rok postupne obmedzuje. Kým na začiatku 21. storočia sme tieto preukazy mohli využívať vo všetkých vlakoch na takmer celej sieti ŽSR a ČD, dnes je tomu tak už len v značne obmedzenom rozsahu.

rok 2003

Obmedzovanie výhod železničných preukazov začalo nepriamo už v roku 2003, kedy sa hromadne zastavila osobná doprava na viacerých regionálnych tratiach u nás. Menšou dostupnosťou regiónov železničnou dopravou sa zredukovalo pole pôsobnosti, na ktorom sa režijné preukazy dali využívať. Železničiarom z týchto regiónov neostávalo nič iné, ako si zvyknúť na drahšiu prepravu autobusmi. Pre niektorých sa tak železničný preukaz stal nepotrebným a dobrovoľne sa ho vzdali.

rok 2006

Po dlhodobom prenájme dochádza v roku 2006 k úplnému odpredaju Tatranských lanových dráh (TLD) do súkromných rúk. Do vtedy využívané zľavnené cestovné lístky sa od mája 2006 stávajú minulosťou. Zamestnanci železníc sa tak na Hrebienok, Skalnaté pleso či Lomnický štít prepravia až po uhradení plného cestovného.

rok 2012
V januári roku 2012 došlo k zmene financovania vnútroštátnych povinne miestenkových vlakov kategórie InterCity (IC). Štátom dotované vlaky sa tak k 1.1.2012 stali komerčnými vlakmi bez nároku na dotácie. Tieto vlaky majú vlastnú tarifu a sú vedené na riziko dopravcu, v našom prípade ZSSK. Cestovanie vlakmi IC na základe režijného preukazu je možné až po dokúpení príslušného zľavneného cestovného dokladu. Doplatok pre zamestnancov železníc sa pohybuje v rozmedzí 5,- až 7,- €* podľa typu preukazu resp. zamestnávateľa. Cenník cestovného na IC vlaky ZSSK.

Okrem čiastočného spoplatnenia IC vlakov došlo v roku 2012 aj k ďalšiemu nepriamemu obmedzeniu spomínaných výhod. Stalo sa tak v marci 2012, kedy sa začala prevádzka súkromného dopravcu na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. Vlaky štátneho dopravcu boli nahradené žltými motorovými jednotkami dopravcu RegioJet, v ktorých nie sú platné žiadne výhody železničných preukazov ZSSK a ČD.

rok 2013
Zmeny v uznávaní železničných výhod prichádzajú aj z Českej republiky (ČR), kde sa odohráva tvrdý konkurenčný boj o cestujúceho. Vlaky Českých dráh (ČD), ktoré premávajú na relácií Praha – Ostrava sa z väčšej mieri stali komerčnými. Ide predovšetkým o vlaky kategórie SC (SuperCity) a vlaky kategórie Ex (expres), ktoré spájajú Ostravu s Prahou.

Po vzájomných rokovaniach ZSSK a ČD o uznávaní režijných výhod, dochádza k dohode, pri ktorej sa držiteľom železničných preukazov ZSSK umožní cestovať na území ČR vo vlakoch SC a Ex, až po zakúpení cestovného lístka so zľavou 50% z obyčajného cestovného podľa tarify Českých dráh. V prípade použitia vlakov kategórie Ex pri ceste zo SR do ČR je držiteľ železničného preukazu ZSSK oprávnený k jeho bezplatnému použitiu do prvej železničnej stanice na území ČR, v ktorej vlak zastavuje a v opačnom smere z poslednej železničnej stanice na území ČR, v ktorej vlak zastavuje. V našom prípade ide o železničné stanice Horní Lideč a Třinec.

Paradoxné je, že až na pár výnimiek, sú takmer všetky vlaky medzi Žilinou a Prahou vedené ako expresy (Ex). Výnimku tvoria len nočné rýchliky 440/441 „Excelsior“, 442/443 „Šírava“ a EN (EuroNight) 444/445 „Slovakia“, na ktoré sa popisované spoplatnenie nevzťahuje. Opačná situácia je medzi Bratislavou a Prahou, kde premávajú len vlaky kategórie EC (EuroCity). Z toho vyplýva, že obyvatelia západného slovenska môžu naďalej bezplatne cestovať do „stovežatej“ Prahy.

Situáciu nám bližšie popísal Mgr. Petr Šťáhlavský z generálneho riaditeľstva Českých dráh: „Vlaky kategorie EuroCity na lince Slovensko – Brno – Praha – Nemecko jsou v současnosti stále vedeny na objednávku státu, tedy v závazku, a ztrátu z jejich provozu hradí MD ČR, což je odlišná situace od vlaků SC a velké části spojů Ex. Navíc na této lince nejezdí na území ČR zatím žádný konkurenční dopravce. Nicméně z vyjádření konkurentů nelze vyloučit i vstup privátních dopravců také na tuto linku. Jejich snahou je i tuto linku vyčlenit ze systému veřejného zakázku a převedení provozu na komerční riziko.“

Po zhodnotení súčasnej situácie nás zaujímalo, aké sú podmienky cestovania vo vlakoch kategórie Ex a SC pre zamestnancov českých železníc, teda držiteľov železničného preukazu ČD. „Pokud jde o uplatnění zaměstnaneckého tarifu ČD v ČR, to se řídí tarifem vyhlašovaným ministerstvem dopravy a pro doplnění uvádím, že bylo meziročně zvýšeno o 50 % z 500 Kč na 750 Kč (cca 30 Euro) v roce 2013. V příštím roce pak bude toto jízdné v ČR zvýšeno až na 1 000 Kč (cca 39 Euro). Ve vlacích SC Pendolino musí cestující s režijní jízdenkou ČD hradit rezervaci v hodnotě 200 Kč, u Expresů zatím v souladu s tarifem ministerstva žádný poplatek není. Jak bylo ale výše uvedeno, došlo a ještě v příštím roce dojde k podstatnému zdražení jízdenky pro jejich držitele, během 2 let jde o navýšení o 100 %, a to plošně i pro ty, kteří tyto Expresy nevyužívají“, vysvetľuje p. Šťahlavský.

Napriek tomu, že došlo k istému obmedzeniu železničných preukazov obe zo strán svorne tvrdia, že stále ide o nadštandardné vzťahy, ktoré pri uznávaní týchto výhod nemáme so žiadnou inou susednou krajinou. Cestovanie do iných krajín strednej a západnej Európy je možné až po vybavení voľného medzinárodného lístka FIP, na ktorý majú zamestnanci nárok spravidla raz ročne.

Obrázok 2: Schématické znázornenie benefitov železničného preukazu ZSSK v roku 2013.

Trend priameho či už nepriameho obmedzovania železničných výhod bude zaiste pokračovať. V súčasnosti vedie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vyjednávanie o rozsahu zliav, počte železničných preukazov ako aj ich ročnom poplatku. Ohrozenými skupinami sú práve zamestnanci Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK CARGO). Taktiež je otázne či sa ešte budú v budúcnosti vydávať železničné preukazy novoprijatým zamestnancom. Obmedzenia sa môžu výrazne dotknúť aj rodinných príslušníkov zamestnancov železníc. Kto bude vlastniť železničný preukaz a za akú cenu sa dozvieme až po rokovaniach, ktoré práve prebiehajú medzi MDVRR SR, ZSSK a zástupcami železničných odborov.

_____
* – poplatok za 2. vozňovú triedu

Súvisiace odkazy:
Zmluvní partneri ZSSK – prehľad zliav pre držiteľov železničných preukazov
Predpis Ok 10 ZSSK – Zamestnanecké cestovné výhody poskytované ZSSK

Zdroj: ZSSK, ČD
© REPKO, M.: Železničné preukazy ZSSK – rok 2013, [online]. Spišská Nová Ves: RAILPAGE.NET, 2013, ISSN: 1339-1690

Pridajte sa do diskusie!

8 komentárov k: Železničné preukazy ZSSK – rok 2013

362.005 zo dňa 7.3.2013 13:38

Režinka je pozostatok z čias, kedy fungovala železnica ako jeden celok. Dnes je to úplne inak. Podľa môjho názoru režijné výhody postupom času úplne zaniknú…

Reagovať

andersen zo dňa 7.3.2013 16:19

Tak isto ako aj iné benefity v iných podnikoch a firmách v celej republike. Napr . v Národnej rade u poslancov a vo vláde SR.

Reagovať

kukomato zo dňa 8.3.2013 7:51

Alebo budeme nasledovat Svajciarska,kde maju tieto vyhody len zamestnanci osobneho dopravcu…

Reagovať

Miro79 zo dňa 8.3.2013 10:05

Práve som sa dočítal, že som dieťa zamestnanca, keďže mám zelený roh na preukaze.

Reagovať

Matko zo dňa 13.3.2013 11:15

Čau,

my si tady všichni říkáme, co dělali ti Vaši, že to podepsali.

Protože když Vás teď masírují, že se jedná o vlaky na provozní riziko, tak sice ano – ale jen ostravské expresy a to jen z Ostravy do Prahy. Od hranice do Ostravy jso uz objednány státem ve veřejném zájmu, takže jste mohli jezdit alespoň do Ostravy.

Vlaky přes Lideč jsou státem objednány v celé trase, stejně tak jako nějakých 90 % expresů na Plzeň apod. Takže když Vás masírují, že to je kvůli jízdě na provozní riziko dopravce, tak je to vesměs kec.

Čau.

Reagovať

handler zo dňa 15.3.2013 21:41

Nech sa p…u však hlúpy Slováci všetko znesú aj keď sa im vyserú na hlavu aj to budu držať a nikto sa neozve, aj odbory ktoré máme nerobia nič pre svojich zamestnancoch , v každom zamestnaní sú nejaké benefity a režinky boli vždy pre zamestnancoch a až teraz demokrati došli na to že aj to treba chudobe obmedziť a postupne úplne zobrať , však platy majú nízke tak kam by aj cestovali keď nemajú na základne životné potreby , však z toho smiešneho platu čo zarobia na železnici sotva prežijú, tak režinky sú im zbytočne.Hlavne že pre manažment je na státisícové odstupné ako pre Augustina 154000 eur ,Kravca 150000 €ur…a aj tých ďalších ….a chudoba drží hubu a krok ..iba dokedy????

Reagovať

350.016-2 zo dňa 27.3.2013 20:29

Slovak bude robit aj za drzkovu polievku a dva rozky a bude drzat hubu…

Reagovať

pilkus zo dňa 28.3.2013 19:17

„Taktiež je otázne či sa ešte budú v budúcnosti vydávať železničné preukazy novoprijatým zamestnancom“ – potom je otázkou či sa nejaký zúfalý fanatik ešte na nejaký konkurz prihlási….. pri aktuálnych platoch.

pepík cestuje v slovenskom IC za rovnakú cenu ako sprostý slovák, v českom exprese pepík jezdí zadara a sprostý slovák si zacvaká polovicu. je mi to ukradnuté, pretože sa ma to nijako nedotýka, len ma uchvacuje tá príslovečná česko-slovenská rovnosť.

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *