Váš železničný portál
Registrovať sa

Železničná trať Čermeľ – Alpinka

Slovensko 29.4.2006 2:30 Peter Dirga Zobrazené: 1816

Detská železnica v Košiciach bola vybudovaná v rokoch 1955 – 1956 ako miestna dráha z investičných prostriedkov vtedajšieho Ministerstva dopravy a slúžila na výchovu mladých železničiarov a pre rekreačné potreby mesta Košice.Už tento rok si 1. Mája pripomenie 50. výročie svojho vzniku

Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 a po odčlenení dopravných činností od Železníc SR bola remíza v Čermeli a historické dráhové vozidlá vložené dňom 1. 1. 2002 do majetku Železničnej spoločnosti a.s. Dopravná cesta, vrátane dopravných zariadení, zostala v správe ŽSR. Od účinnosti platného zákona o dráhach č. 164/1996 Z. z. je Detská železnica špeciálnou dráhou, zaradenou do III. kategórie celoštátnych dráh, určenou na zabezpečenie dopravných potrieb mesta Košice v oblasti cestovného ruchu počas letnej sezóny.

Vlastníkom a prevádzkovateľom dráhy sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Prevádzkovateľom dopravy na dráhe je Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK). Na základe Nájomnej zmluvy medzi ŽSR a Mestom Košice na rok 2005, Zmluvy o prevádzkovaní osobnej dopravy na trati medzi ZSSK a Mestom Košice a na ne nadväzujúcej dohody medzi Mestom Košice a DPMK, sú dopravná cesta a mobilné prostriedky od 1. mája do 4. septembra odovzdané do užívania DPMK, ktorý je zabezpečovateľom dopravy na tejto dráhe.

Malebným Čermeľským údolím vedie 4,2 km dlhá trať bola postavená v rokoch 1955 až 1956 ako prvá pionierska železnica v Československu. Vybudovali ju z podnetu železničiarov bývalej Košickej dráhy a jej vtedajšieho prednostu Vojtecha Janíka, pracovníkov ČSAD a DPMK. Slávnostný výkop trate s rozchodom 1000 mm sa uskutočnil 17. apríla 1955 a 1. mája 1956 bola celá trať dokončená. Vybudovaná bola ručne, bez použitia mechanizácie ako stavba mládeže.Až do roku 1965 prevádzku zabezpečovali parné rušne (U 35.104 a U 36.004), potom ich nahradili rušne motorové (T 29.002, T 29.003). V júli 1991 bol do prevádzky opäť zavedený parný rušeň U 36.003 s názvom Katka, vyrobený v roku 1884 v Hagansovej továrni v Erfurte. Po roku 1993 nastali pre železničku ťažké časy, hrozilo dokonca jej úplné zastavenie, ale vďaka Klubu priateľov parného rušňa U 36.003 sa situáciu podarilo zachrániť. Katka absolovala nevyhnutné opravy v Českých Veleniciach a od 7. mája 1996 je súčasťou letného Čermeľského údolia. Trať má rozchod 1000 mm a najvačšie stúpanie 26 %o. V stanici Čermeľ sa nachádzajú dosiaľ používané historické výhybky a koľajnice pochádzajúce zo Štiavnickej železnice.

Hlavnou myšlienkou Pionierskej železnice bolo v čase vzniku podchytenie záujmu detí a mládeže o železnicu prostredníctvom zábavnej či turistickej železnice, podobnej tým, ktoré vo svete i v Československu existovali už pred 2. svetovou vojnou. Čo najviac prevádzkových funkcií tu vykonávali deti a mládež, učili sa tak rozumieť „veľkej“ železnici. Deti tu pracovali ako výpravcovia, sprievodcovia, dispečeri, výhybkári…

Trať v Košiciach je nielen najstaršia, ale súčasne jediná, ktorá sa zachovala do dnešnej doby. Cennou technickou pamiatkou sa stala košická železnica vďaka svojim vozidlám. Pri stavbe v roku 1955 sem boli premiestnené nepotrebné staré lokomotívy a vozne z úzkorozchodnej železničky Mníšek nad Hnilcom – Smolnícka Huta postavenej v roku 1884. Niektoré z nich pochádzali z trate Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica otvorenej už v roku 1873. Obidve železnice sú dnes už zrušené a všetky ich zariadenia zlikvidované. Súbor vozidiel v Košiciach má preto mimoriadnu historickú hodnotu. Tunajšia železnica je v skutočnosti historickou muzeálnou železnicou a čo do veku dochovaných a prevádzkovaných vozidiel sa jej vyrovná maloktorá muzeálná železnica v susedných krajinách. Je veľká škoda, že jej hodnota nebola docenená včas, pretože po príchode motorových lokomotív v roku 1961, boli do roku 1965 vyradené a zlikvidované parné lokomotívy staršie ako 90 rokov. Našťastie zostala zachovaná jedna z pôvodných lokomotív železnice zo Smolníckej Huty, ktorá bola po vyradení z prevádzky vystavená ako pomník v lokomotívnom depe Spišská Nová Ves. Preto ju bolo možné po oprave v dielňach ČSD v českých Veleniciach v roku 1991 opať uviesť do prevádzky.

Veľkú škodu spôsobil požiar, ktorý založili vandali v roku 1992. Jeden z najcennejších vozňov pri ňom vyhorel. Poškodené boli aj niektoré staničné budovy.

Detská železnica v Košiciach si tento rok 01.05.2006 pripomenie 50. výročie svojho vzniku

Na východziu zastávku Detskej železnice „Čermeľ“ sa dá dostať autobusovou linkou MHD č. 29.
Táto linka premáva od železničnej stanice Košice cez Nám. osloboditeľov, Moyzesovu a Zimnú ul. a Čermeľskú cestu (zastavuje na všetkých zastávkach v trase).

Vláčik odchádza 12 minút po príchode autobusu, takže je dostatok času na zakúpenie cestovných lístkov na vláčik. Autobus do Košíc zasa odchádza 11 minút po príchode vláčika.
Uvedené údaje sa týkajú premávky podľa cestovného poriadku (viď cestovný poriadok), v skutočnosti môže z prevádzkových dôvodov dôjsť k menším meškaniam.

Niektoré spoje linky č. 29 (označené „29A“) premávajú až k Alpinke (viď cestovný poriadok).

Cestovný poriadok je konštruovaný tak, že počas dní premávky Detskej železnice je každých 90 minút spojenie s Alpinkou (vztiahnuté na príchod resp. na odchod z Alpinky), a to buď vláčikom alebo autobusom MHD. V niektorých prípadoch však premávajú vláčik a autobus približne súčasne.

Cestovné lístky MHD neplatia.

Nárok na bezplatnú prepravu nejestvuje.

Úhrada za cestovanie bez platného cestovného lístka je v zmysle § 46 Zákona NR SR č. 164/1997 Z. z. v znení jeho neskorších doplnkov a zmien.

3. Prepravné pokyny

Základné povinnosti cestujúcich:

pred nastúpením jazdy si na nástupišti od sprievodcu zakúpiť cestovný lístok v cene podľa vyššie uvedenej tarify

bezprostredne po nastúpení do vozňa si cestovný lístok označiť v označovacom zariadení

V ostatných veciach platia v primeranej miere ustanovenia Mestského prepravného poriadku DPMK, a.s.

4. Informácie sa cestujúcim poskytujú na telefónnych číslach:

v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod:

6 407 411, 6 407 412 (rozsah premávky, cestovný poriadok)

6 407 422 (tarifa)

7 205 919 (prepravné otázky, objednávanie jázd)

v ostatnom čase:

6 225 925

Zdroj: cassovia.sk, rail.sk
Spracoval, upravil: Peťo Dirga

PREMÁVKA KOŠICKEJ DETSKEJ ŽELEZNICE V ROKU 2005

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *