Váš železničný portál
Registrovať sa

Štandardy železničných staníc na Slovensku

Slovensko 27.2.2014 4:40 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 3877

Ešte koncom minulého roka nás média informovali o zámere Ministerstva (MDVRR SR) zvýšiť kvalitu železničnej dopravy zavedením istých štandardov. Média sa vtedy zamerali predovšetkým na štandardy v železničnej osobnej preprave. Vozne bez grafity, či zjavného poškodenia interiéru alebo garantovaná teplota vzduchu. Toto a mnoho ďalších štandardov bude musieť dodržiavať Železničná spoločnosť Slovensko. My sa ale zameriame na tie štandardy, ktoré sa zaviazal plniť manažér infraštruktúry, v našom prípade Železnice Slovenskej republiky.

Píše sa rok 2014 a zdá sa, že konečne sa dočkáme toho, čo je vo vyspelej Európe v 21. storočí samozrejmosťou a to dôstojné cestovanie železničnou dopravou. No nič nebude zo dňa na deň a tak aj zavádzanie štandardov železničných staníc bude postupné. Pre tento účel bolo dokonca vybraných 57 staníc (viď tabuľka č.1), na ktorých sa budú štandardy zavádzať prioritne.

Kat. OR Košice OR Zvolen OR Žilina OR Trnava
MT Čierna n/T. Zvolen os. st. Žilina Bratislava hl. st.
MT Košice Žilina-Teplička BA východ
MT Trnava
0
1 Haniska p/K. Ban. Bystrica Čadca BA-N. Mesto
1 Bánovce n/O. Levice Kraľovany BA-Petržalka
1 Humenné Lučenec Púchov Devínska N. Ves
1 Prešov Hr. Dúbrava Tr. Teplá Galanta
1 Kysak Trenčín Komárno
1 Maťovce Vrútky Kúty
1 Michaľany Nitra
1 Poprad-Tatry Nové M. n/V.
1 Margecany Nové Zámky
1 Plaveč Štúrovo
1 Spišská N. Ves
1 Slov. N. Mesto
0
2 Čaňa Brezno Lip. Mikuláš Dunajská Streda
2 Mníšek n/H. Fiľakovo Or. Podzámok Jablonica
2 Plešivec Horná Štubňa Ružomberok Nováky
2 Rožňava Jesenské Prievidza
2 Slanec Kozárovce Topoľčany
2 St. Smokovec Kriváň
2 Trebišov Lenartovce
2 Vranov n/T. Šahy
2 Úľany n/Ž.

Tabuľka č.1: Zoznam ŽST so sídlom prednostu podľa oblastných riaditeľstiev (OR) a kategorizácie.
Červenou farbou sú označené tie stanice, na ktorých sa štandardy nebudú zavádzať prioritne.

Ak sa pozrieme na tabuľku lepšie, zistíme, že o výbere prioritných staníc by sa dalo ešte búrlivo diskutovať. Ide totiž len o tie železničné stanice, ktoré sú súčasne aj sídlom prednostu. Do zoznamu sa nedostali už len tie stanice, v ktorých síce prednosta sídli, no medzičasom k nim akosi prestali premávať akékoľvek vlaky osobnej dopravy. Tam už môžeme len s humorom dodať, že nie je ani len pre koho nejaké štandardy zavádzať. Ukážkovým príkladom môžu byť stanice Maťovce a Čaňa.

„Je pravdou, že v prvom kroku sme vybrali 57 kľúčových staníc so sídlom prednostu, kde sa štandardy zavádzajú prioritne postupne od 1. januára 2015 až do 31.12.2016. To však neznamená, že ak nie sú ďalšie stanice zaradené do najbližších úprav, že sa tam nebude nič meniť a neurobia sa zmeny k lepšiemu. Otázka termínov ďalšieho rozšírenia platnosti štandardov na ostatné prevádzkované tarifné body siete ŽSR je predmetom ďalšej diskusie a rozhodnúť by sa malo počas roka 2014,“ vysvetľuje hovorca MDVRR SR p. Kóňa.

No vráťme sa späť k výberu. Je prinajmenšom zarážajúce, že v zozname chýbajú také stanice ako Martin alebo Žiar nad Hronom. Metropola Turca mesto Martin, patrí do prvej desiatky najväčších miest na Slovensku. Zastavujú tu dokonca aj medzinárodné expresné vlaky. No ale ani tento fakt nedostalo toto mesto do železničiarskej TOP 57-ky. Podobne by sa dalo argumentovať pri okresom meste Žiar nad Hronom. Naopak (bez urážky) kto využije štandardy v tak odľahlej stanici akou je napríklad Horná Štubňa? S otázkami prečo je to tak, sme sa obrátili na hovorcu MDVRR SR.

„Štandardy sa idú zatiaľ zavádzať v tých staniciach, kde je vykonávaná systémová osobná doprava a kde sídli prednosta. Nie je to posledný krok, skôr ide o pilotný projekt, s ktorým zatiaľ nemáme skúsenosti a prítomnosť prednostu môže vyriešiť celý rad očakávaných komplikácií. Rozhodne chceme čo najskôr pokračovať ďalej – rozšíriť platnosť štandardov na všetky tarifné body, kde sa zabezpečuje systémová osobná doprava a zaviesť aj štandardy tratí. Tempo napredovania samozrejme závisí od možností financovania tejto aktivity, resp. od schopnosti ŽSR preorientovať sa na nové investičné priority. Pripomeniem, že štandardy zavádza MDVRR a aj ich bude kontrolovať, ale implementovať ich budú jednotlivé železničné spoločnosti. Niektoré úkony sú však náročné tak z časového, ako aj finančného hľadiska, preto sa prihliada na všetky tieto faktory,“ konštatuje p. Kóňa.

Štandardy železničných staníc

Pozrime sa ale teraz na jednotlivé štandardy, ktoré by mali byť do roku 2017 realitou. Podľa materiálu MDVRR SR sa kvalitatívne štandardy železničných staníc týkajú vybavenosti, vzhľadu a funkčnosti budov, bezpečnosti a informovanosti cestujúcich.

Lavičky
Od roku 2015 sa budú na železničných nástupištiach, vo vestibuloch železničných staníc a v čakárňach umiestňovať lavičky so sektorovým sedením. Zámerom tohto štandardu je znemožnenie ležania na lavičkách, ktoré sú prioritne určené na sedenie pri čakaní na vlak.

Ilustračná fotografia: Relatívne zachovalá čakáreň nespĺňa plánované štandardy, nakoľko lavičky nie sú prispôsobené na sektorové sedenie. Foto: Ľuboš DIRGA.

Toalety – WC
Stanice, ktoré majú zavedenú úžitkovú vodu musia byť od roku 2015 vybavené splachovacím WC.

Teplota vzduchu
V uzavretých čakárňach nesmie klesnúť teplota vzduchu pod +15 °C. Vo vestibuloch a halách nesmie byť nameraná teplota nižšia ako +1 °C.

Osvetlenie
Priestor stanice bude musieť byť osvetlený najmenej 30 min. pred pravidelným príchodom vlaku a najmenej 15 min. po jeho skutočnom odchode.

Stojiská pre bicykle
Počet stojísk bude určený na základe analýzy počtu cestujúcich dochádzajúcich na železničnú stanicu alebo zastávku bicyklom počas letnej sezóny. Objednávateľ spracuje štandard počtu stojísk v spolupráci s dodávateľom a železničnými dopravcami do 1.7.2014. Uvedený štandard bude obsahovať aj harmonogram postupného zavádzania so zohľadnením priestorových možností železničnej stanice alebo zastávky.

Vzhľad a funkčnosť budov a zariadenia
Budovy železničných staníc a zariadenia používané cestujúcou verejnosťou musia byť od roku 2016 bez viditeľného poškodenia a plne funkčné. Dôraz bude kladený predovšetkým na odkvapy, kľučky dverí, celistvosť okien, krytinu strechy, výdrevu lavičiek, povrch spevnených plôch a pod.

Ilustračná fotografia: Táto budova zastávky nespĺňa štandard vzhľadu a funkčnosti budov. No nakoľko ide o zastávku na lokálnej trati, ktorú nevyužíva cestujúca verejnosť, štandardy sa na takúto zastávku nevzťahujú. Foto: Michal REPKO.

Vnútorné priestory
Pravidelné čistenie verejne prístupného interiéru staníc od prachu, odpadkov a iných nečistôt. Na tento účel bude zavedená evidencia, súčasťou ktorej bude aj harmonogram upratovacích prác, kde bude preukázateľne zaznamenaný dátum a objekt čistenia.

Vonkajšie priestory
Podchody, prístrešky, lavičky, osvetľovacie zariadenia a nástupištné hrany bez zjavných chýb (škvrny, grafity, hrdza, opadaná omietka). Pri dodržaní štandardu bude musieť byť odtieň náteru približne zhodný s pôvodným. Ďalej budú v exteriéry sledované spevnené plochy s celistvým povrchom, bez odpadkov alebo buriny. Trávnaté plochy nebudú môcť nikdy prekročiť výšku 20 cm nad terénom.

Informácie pre cestujúcich
Vo vývesných cestovných poriadkoch kontakt na dopravcu, prípadne jeho infolinku. Informácie o spôsobe prepravy zdravotne postihnutých osôb a pod. Na nástupištiach s mimoúrovňovým prístupom bude v sklenených tabuľách vyvesený plán radenia vlakov. Vybrané nástupištia železničných staníc budú rozdelené na sektory (viď tabuľka č.2).

od 1.1.2014 od 1.1.2015 od 1.1.2016
Zvolen os. st. Bratislava hl. st. Prešov
Nové M. n/V. Košice Kysak
Žilina Trebišov
Trnava Vrútky
Banská Bystrica Nové Zámky
Poprad-Tatry Štúrovo
Trenčín Kriváň
Čadca
Púchov
Tr. Teplá
Tabuľka č.2: Zoznam staníc, v ktorých budú nástupištia rozdelené na sektory a ich termín realizácie.

Logo manažéra – ŽSR
Od roku 2015 by mali byť postupne všetky železničné stanice označené logom manažéra infraštruktúry a to podľa Technickej normy železníc (TNŽ 73 6390).

Bezpečnosť
Nástupištia musia byť v zime odhrnuté od snehovej pokrývky a v prípade poľadovice posypané v nevyhnutnej miere potrebnej pre bezpečný pohyb cestujúcich tak, aby sa zabránilo možnosti vzniku úrazu. Odstránenie snehovej pokrývky musí začať do 2 hodín od nahlásenia pohotovosti službukonajúcemu dispečerovi.

Pravidlá správania sa v priestoroch železničnej stanice

Podmienky vstupu do obvodu dráhy prístupného cestujúcej verejnosti upravuje zákon č. 513/2009 o dráhach. Manažér infraštruktúry na základe tohto zákona vypracoval v uplynulých dňoch akési Pravidlá, ktoré sú záväzné pre cestujúcu verejnosť, prípadne iné osoby vstupujúce do verejne prístupných miest súvisiacich s poskytovaním služieb železníc.

Pravidlá budú od 01.03.2014 umiestnené v každej stanici, či zastávke na viditeľnom mieste vo vestibule, čakárni, prístrešku pre cestujúcich alebo na nástupišti na tabuli pre informovanie cestujúcich.

Štandardy železničných tratí

Okrem štandardov železničných staníc sa Ministerstvo usiluje aj o postupné zavádzanie akýchsi štandardov železničných tratí. Najväčší dôraz sa v súčasnosti kladie na medzinárodný železničný koridor RFC 7, ktorý cez naše územie prechádza v úseku Kúty – Bratislava – Štúrovo. Na základe Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry (ZPŽI) sa ŽSR zaviazalo na tejto trati odstrániť v priebehu roka všetky prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti (POTR), ktoré vzniky pred 1.1.2014.

Samotné štandardy železničných tratí by sme mohli zhrnúť do šiestich bodov:

  • parametre železničných tratí (rýchlosť, únosnosť) – garantované tak aby sa neprekročil limitovaný počet a rozsah odchýlok,
  • zjazdnosť všetkých prevádzkovaných tratí – aj počas zimnej prevádzky,
  • rozhľadové pomery v priechodnom priereze – vegetácia nesmie v žiadnom prípade obmedzovať rozhľadové pomery na návestidlá,
  • koľajové lôžko a stavby železničného spodku (oporné múry, priepusty,…) – nesmú byť narušené koreňovým systémom náletových rastlín,
  • oceľové konštrukcie (mosty, návestidlá, stožiare, výložníky, zábradlie,…) – nesmú mať viditeľne narušenú polohu,
  • železobetónové konštrukcie – nesmú mať narušený povrch umožňujúci prístup vody k oceľovej výstuži.

Podrobný rozpis štandardov železničných staníc a tratí je v prílohe č. 3, ktorá je súčasťou Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2014 až 2016.

Plnenie štandardov predstavuje pre ŽSR zvýšené finančné a možno aj personálne náklady. Akým spôsobom sa dotkne zavádzanie štandardov manažéra železničnej infraštruktúry? „Železnice Slovenskej republiky aktuálne pripravujú analýzu personálnych, technických, technologických a finančných nárokov, ako aj presný časový harmonogram konkrétnych činností a postupov. Táto by mala byť hotová na konci prvého štvrťroka 2014,“ toľko tlačová správa ŽSR k zavádzaniu štandardov železničných staníc.

Spôsob dodržiavania vyššie uvedených štandardov ako aj sankcie pri ich nedodržaní sa nebudú v roku 2014 uplatňovať, nakoľko ide o pilotný projekt skvalitnenia infraštruktúry pre cestujúcu verejnosť. Aké budú postihy v nasledujúcich rokoch stanoví Ministerstvo v priebehu roka 2014 po vzájomnej dohode s manažérom infraštruktúry.

Zdroj: ŽSR, MDVRR SR
Ilustračná fotografia na titulke: ŽSR
© REPKO, M.: Štandardy železničných staníc na Slovensku, [online]. Spišská Nová Ves: RAILPAGE.NET, 2014, ISSN: 1339-1690

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Štandardy železničných staníc na Slovensku

tomaff zo dňa 28.2.2014 14:43

Možno sa spýtam hlúpo, ale čo mám rozumieť pod rozdelením nástupísť na sektory?

Ďakujem

Reagovať

Michal Repko zo dňa 28.2.2014 15:48

Ad.: tomaff

Sektorové členenie nástupíšť sa bežne využíva v západných krajinách Európy. Takéto označenie má napomôcť cestujúcemu zorientovať sa na nástupišti a v príslušnom sektore vyčkať na konkrétny vozeň (vozne) svojho vlaku podľa schémy radenia.

Situáciu možno lepšie vysvetlí priložený odkaz…

http://michal.railpage.net/sektor.JPG

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *