Váš železničný portál
Registrovať sa

Otázniky nad transformáciou Závodu protipožiarnej ochrany železníc

Slovensko 21.3.2014 14:00 Ing. Michal REPKO Zobrazené: 2356

V súčasnosti tvorí Závod protipožiarnej ochrany železníc (ZPOŽ) samostatnú výkonnú jednotku v rámci Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Základným poslaním ZPOŽ je záchrana osôb, majetku a zvierat ohrozených požiarom, nehodovou udalosťou, ekologickou katastrofou alebo živelnou pohromou v obvode železníc. O transformácií ZPOŽ sa na železnici diskutuje už viacero rokov, no jej realizácia sa naplní zrejme až teraz. Samotný plán transformácie Závodu protipožiarnej ochrany železníc bol schválený generálnym riaditeľom ŽSR v decembri 2013. To či sa tento plán naplní je nateraz otázne, nakoľko na stranu zamestnancov Závodu sa pridali aj odbory, ktoré majú výhrady k prebiehajúcej transformácii.

Krátka história požiarnej ochrany železníc

V prvej polovici 20. storočia bola protipožiarna ochrana železníc tvorená len dobrovoľnými hasičskými zbormi, ktoré boli zriadené predovšetkým vo väčších prevádzkových jednotkách. Až v roku 1953 bol schválený zákon o štátnom požiarnom dozore a požiarnej ochrane. Tento zákon uložil povinnosť zriadiť na železnici, ale i v iných odvetviach dopravy, závody zaoberajúce sa ochranou pred požiarmi. Takto vzniknutý profesionálny zbor sa premenoval na Odbor ozbrojenej a protipožiarnej ochrany železníc (OPOŽ). Neskôr bol tento zbor viackrát premenovaný na:
  • Odbor ozbrojenej a protipožiarnej ochrany železníc (1953 – 1978)
  • Správa požiarnej ochrany železníc (1979 – 1989)
  • Zbor požiarnej ochrany železníc (1990 – 2002)
  • Závod protipožiarnej ochrany železníc (od 1.4.2002)

Od vzniku OPOŽ boli na Slovensku založené závodné hasičské útvary železníc (ZHÚ) v Bratislave a Košiciach. Postupne sa k nim zriaďovali aj iné ZHÚ a to v Žiline, Zvolene, Čiernej nad Tisou a Nových Zámkoch. Neskôr vzniklo aj niekoľko vysunutých pracovísk. Zaujímavosťou bol požiarny vlak, ktorý bol k dispozícii v Bratislave a Košiciach. Určený bol predovšetkým na hasenie lesných, i poľných požiarov.

Transformácia ZPOŽ

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pristúpili k zrušeniu vlastnej hasičskej jednotky na základe spracovanej analýzy a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Z citácie zákona ako aj z výsledkov analýzy vyplýva, že ŽSR nie sú povinné plniť úlohy súvisiace s likvidáciou prípadného požiaru prostredníctvom vlastného hasičského zboru. Plnenie úloh spojených s ochranu pred požiarmi všetkých vecí, s ktorými vstupuje dopravca na železničnú dopravnú cestu, si je povinný zabezpečiť samotný dopravca. Podľa vyjadrenia ŽSR sa s týmto záverom stotožnili aj Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ).

V praxi by to malo asi znamenať to, že pri prípadných požiaroch alebo nehodových udalostiach na strane dopravcu, budú zasahovať vlastné hasičské zložky dopravcu v prípadnej spolupráci s Hasičským a záchranným zborom Slovenskej republiky (HaZZ SR). V prípade vzniku požiaru na strane ŽSR, budú prostredníctvom Integrovaného záchranného systému – 112 alebo tiesňového čísla 150 privolané HaZZ SR.

Transformácia ZPOŽ má byť ukončená k 1.5.2014 kedy by malo dôjsť k odčleneniu jednotlivých ZHÚ a prechodu ich činností pod Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia (ZSCS). Súčasných šesť závodných hasičských útvarov (ZHÚ) sa plánuje prerozdeliť medzi štátnych dopravcov nasledovne:

  • ZSCS – ZHÚ Žilina, Zvolen, Čierna nad Tisou
  • ZSSK – ZHÚ Bratislava, Nové Zámky, Košice

Organizačná zmena spojená s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa dotkne približne 220 zamestnancov, viac ako 30. hasičských vozidiel a inej hasičskej techniky.

Umelecká fotografia zachytáva starú a novú techniku ZPOŽ, ZHÚ Zvolen. Foto: 2012 © Marek Babjak

Nesúhlas zamestnancov ZPOŽ s prebiehajúcou transformáciou

Zamestnanci Závodu protipožiarnej ochrany železníc (ZPOŽ) prostredníctvom Odborového združenia železníc (OZŽ), ktoré zastupuje zamestnancov ŽSR, ZSSK Cargo a ZSSK, vyjadrili listom ministrom znepokojenie nad prebiehajúcou transformáciou tohto závodu. Podľa ich slov sa transformácia uberá pre nich neprijateľným smerom.

Predseda OZŽ Mgr. František Zaparaník v liste píše: „Železnice Slovenskej republiky sa od roku 2003 systematicky usilujú o odčlenenie závodných hasičských útvarov. Za toto 10-ročné obdobie vyskúšali ŽSR rôzne pokusy vrátane možnosti začlenenia Závodu protipožiarnej ochrany železníc do Hasičského a záchranného zboru SR v roku 2008, čo sa však vzhľadom na politickú situáciu neuskutočnilo.

Odborári poukazujú na výsledky analýzy, ktoré zbavujú ŽSR mať vlastnú hasičskú jednotku a dodávajú: „ …na naše prekvapenie, na základe výsledkov analýzy ani štátny dopravca ZSSK Cargo takúto povinnosť nemá a je otázkou času, kedy aj ZSSK získa obdobné rozhodnutie. Týmto je plánovaná transformácia ZPOŽ pod železničných dopravcov vážne ohrozená.

Na základe týchto faktov sa zamestnanci ZPOŽ právom obávajú o svoje zamestnanie. To či po ukončení transformácie a následnom prechode tejto organizačnej zložky pod dopravcov, bude pre nich znamenať aj prepúšťanie je nateraz otázne. Preto aj v závere listu predseda OZŽ vyzýva ministra na spoločné rokovanie a hľadanie prijateľného riešenia.

Železniční hasiči v Česku

Pre porovnanie v Českej republike funguje Hasičská záchranná služba (HZS), ktorá je samostatnou organizačnou jednotkou českého správcu infraštruktúry – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Do vybavenia HZS investovala SŽDC za uplynulé obdobie nemalé finančné prostriedky. Ako príklad môžeme uviesť nový vyslobodzovací tank, ktorý podľa tlačovej správy SŽDC odovzdali pražskej jednotke HZS v januári 2014. Vyslobodzovací tank má byť nápomocný napríklad pri záplavách, kde by už iná technika nepomohla. Správa železniční dopravní cesty, narozdiel od ŽSR v súčasnosti neuvažuje o transformácii tejto organizačnej jednotky.

Ako nakoniec dopadne celá transformácia ZPOŽ ukážu už asi najbližšie dni.

Súvisiaci odkaz:
Železniční hasiči: List ministrom od Odborov OZŽ

Zdroj: ŽSR, hasici-zsr.szm.com, protipoziarne.sk
Ilustračné foto na titulke: ZPOŽ, ZHÚ Košice © Milan DERMEK
© REPKO, M.: Otázniky nad transformáciou Závodu protipožiarnej ochrany železníc, [online]. Spišská Nová Ves: RAILPAGE.NET, 2014, ISSN: 1339-1690

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *