Váš železničný magazín
Registrovať sa

Do Katarínskej Huty s RAILPAGE.NET

Tip na výlet 23.9.2010 5:50 administrator Zobrazené: 4388

Internetový portál RAILPAGE.NET v spolupráci s obcou CINOBAŇA, Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) a občianskym združením Veterán klub železníc Poprad (VKŽ), Vás srdečne pozýva na mimoriadnu jazdu motorovým vlakom na trase Lučenec – Katarínska Huta a späť, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. septembra 2010. Vlak bude zložený z motorového vozňa radu 810 ZSSK v pôvodnom laku a dvoch prívesných vozňov 011 ZSSK. Neváhajte a príďte sa previezť vlakom po trati, na ktorej je už viac ako 7 rokov zrušená pravidelná osobná doprava. Pre účastníkov jazdy je pripravený pestrý kultúrny program.

Radenie vlaku:

810.453 + 011.870 + 011.892

Stručná história trate:

Rozvoj priemyselnej výroby v severnej časti Uhorska mal za následok intenzívnu výstavbu železničnej siete. V roku 1896 bola postavená Miestna dráha Novohradskej župy s pripojením k MÁV. Ďalšou etapou vo vývoji železničnej siete bola výstavba miestnej dráhy pre okolie Lučenca.

Koncesná listina na stavbu trate Lučenec – Poltár s odbočkou Breznička – Katarínska Huta bola vydaná v 28.12.1900. Túto trať postavila účastinná spoločnosť pre miestnu dráhu lučeneckú. Zakladajúce valné zhromaždenie tejto spoločnosti bolo 5.1.1901.

Aj napriek terénnym a finančným ťažkostiam pri stavbe trate pokračovala práca aj s výstavbou staničných budov tak rýchlo, že 23.11.1901 sa mohla vykonať technicko-policajná obchôdzka tejto trate pod vedením Andira Szúcsa, pomocného tajomníka Kráľovského ministerstva obchodu. Vlak odišiel z Lučenca ráno o 8.00 hod. Komisia pod vedením inšpektora Ľudovíta Bartosa urobila prehliadku pri každom strážnom domčeku a na všetkých staniciach. Prehliadka skončila o 13.00 hod. v Katarínskej Hute, kde sa urobila zápisnica komisie, že od 24.11.1901 sa železničná trať č. 91112 s odbočkou otvára pre verejnosť. Z Katarínskej Huty sa potom vypravil osobitný vlak do železiarne J. Kremmera v Cinobani, kde v továrnikovom dome bola slávnostná hostina.

Zdroj: ŽSR, Dušan ČABAN

Zdroj: archív obce Cinobaňa

Popis pripravovanej jazdy:

Mimoriadnu jazdu začneme v Lučenci, odkiaľ bude náš vlak vypravený na trať ŽSR č. 162. Cestou k staničke Breznička budeme všetky zastávky na trati prechádzať. V žst. Breznička dôjde k obehnutiu súpravy, čo môžete využiť na fotografovanie. Následne sa vyberieme na trať ŽSR č. 163, smerom k obci Cinobaňa. Na tejto trati už bude vlak zastavovať na každej zastávke. Po príchode do Katarínskej Huty je v spolupráci s obcou Cinobaňa pripravený kultúrny program v ktorom vystúpi obecná skupina „Hutnícke kopanice“. Taktiež tu bude prezentácia ľudového remesla a predaj suvenírov. V priebehu pobytu bude účastníkom jazdy ponúkané občerstvenie. V prípade záujmu bude otvorený aj obecný hostinec. Pred 13-tou hodinou sa vlak z Katarínskej Huty vyberie na otočku do Brezničky, počas ktorej bude možné fotenie vlaku. Presne o 14:55 je odchod vlaku z Katarínskej Huty späť do Lučenca, kde sú prípoje na vlaky do Zvolena i Košíc.

Prečo práve jazda do Katarínskej Huty…?

Redakcia RAILPAGE.NET už dlhší čas uvažovala zorganizovať svoju v poradí druhú jazdu, ktorá by bola určená nielen pre čitateľov našich stránok ale aj širokej verejnosti. To sa nám však podarilo až po viac ako dvojročnom odmlčaní. Pripomeňme aspoň na okraj našu prvú jazdu konanú dňa 29.3.2008. Vtedy sme sa v spolupráci s KHT vybrali peážnou traťou do Veľkého Krtíša. Viac…

Aj keď nemôžeme tvrdiť, že nami organizované jazdy sú pravidlom, snažíme sa aspoň o zviditeľnenie takmer zabudnutých a napriek tomu krásnych kútov Slovenska, kam kedysi viedla pravidelná osobná železničná doprava. Pri našom rozhodovaní padli návrhy ako napríklad Levoča, Trebišov – Vranov nad Topľou, ale aj širokorozchodná trať, na ktorej od nepamäti kraľujú len nákladné vlaky. Nakoniec sme sa rozhodli pre trať Breznička – Katarínska Huta. Naše rozhodnutie ovplyvnil aj fakt, že na tejto trati od zastavenia pravidelnej osobnej dopravy v roku 2003, sa nekonala ešte žiadna mimoriadna jazda pre verejnosť. Po spísaní projektu sme osobne navštívili obec Cinobaňu, kde sme náš zámer prezentovali starostke obce. Tá vyjadrila nadšenie nad takýmto zámerom a hneď prisľúbila aj spoluprácu.

Cestovný poriadok:

Stanica prích. odch. Poznámka
LUČENEC 10:35 R 1931 Bodva, prích. 10:14 hod.
Breznička 10:51 11:05
Katarínska Huta 11:42 12.55
Breznička 13:20 13:40
Katarínska Huta 14:05 14:55
Breznička 15:20 15:35
LUČENEC 15.51 R 933 Domica, odch. 16:24 hod.
Zmena cestovného poriadku vyhradená!

Vstupné na jazdu:

Vstupné vo výške 10,- € / osoba zahŕňa:

– jazdu mimoriadnym vlakom
– brožúrku o histórií trate a obce
– fotozastávky
– občerstvenie
– kultúrny program

Aktuálny stav voľných miest: (24.09.2010, 16:00 hod.)

Kapacita: 100 miest
Rezervovaných: 87 miest
Voľných: 13 miest
Potvrdené rezervácie: 58 miest
Meno: Počet miest: Platba uhradená na:
BABKA 1 ŽelPage
BROKEŠ 1 railpage.net
CULÍK 1 railpage.net
DIRGA 3 railpage.net
DUJNIČ 1 railpage.net
ENGEL 1 railpage.net
FIGUR 1 railpage.net
GRODDE 1 railpage.net
GUSPAN 1 railpage.net
HAWKINGS 1 railpage.net
CHOMJAK 2 railpage.net
CHOVANEC 2 railpage.net
JAKUBEC 1 railpage.net
JORDAN 2 railpage.net
K. Ondrej 1 railpage.net
KAJNAR 1 ŽelPage
KILÁRSKY 2 railpage.net
KORECZ 1 railpage.net
KOŽUCH 2 railpage.net
LISINOVIČ 2 railpage.net
MADLENÁK 1 railpage.net
MICHALKOVÁ 2 railpage.net
MINDÁK 2 railpage.net
MIŠKOVIC 1 railpage.net
MONDEK 1 railpage.net
OSRMAN 1 railpage.net
PALKO 3 ŽelPage
PÁTEČEK 1 railpage.net
REPKO 1 railpage.net
ŠČEPKA 1 railpage.net
ŠENKERY 1 railpage.net
ŠMALO 2 railpage.net
ŠPÁD 2 ŽelPage
URBANIEC 4 ŽelPage
VORÁČEK 2 railpage.net
ZACHAR 2 railpage.net
ZÁRUBA 1 ŽelPage
ŽILKA 2 railpage.net

Registrácia na jazdu:

Mimoriadnej jazdy sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré sa na túto jazdu vopred zaregistrujú a bezhotovostným prevodom zaplatia vstupné. Rezervujte si svoje miesto čo najskôr, pretože kapacita vlaku je obmedzená na 80 miest. Účasť na vlastnú zodpovednosť!

Postup pri registrácií účastníkov zo Slovenska:

– v prvom rade je nutné zaslať e-mail na adresu michal.repko@railpage.net, alebo zatelefonovať na mobilné tel. číslo 0907 968 174, kde Vám bude priradený variabilný symbol, ktorý je potrebne uviesť pri prevode, aby sme Vašu platbu mohli identifikovať.
– následne pristúpite k samotnému prevodu na účet organizátora č. 0523123317/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Nezabudnite uviesť variabilný symbol! Do správy pre prijímateľa môžete uviesť svoje meno a kontakt.

Postup pri registrácií účastníkov z Čiech:

– v prvom rade je takisto nutné získať pridelenie variabilného symbolu, a to už buď priamym zatelefonovaním na tel. číslo +421 907 968 174, alebo zaslaním e-mailu na adresu michal.repko@railpage.net
– následne pristúpite k samotnému prevodu na účet partnerského občianskeho združenia ŽelPage č. 2483863001/5500 vedený v Raiffeisenbank. Pri platbách z Čiech je nutné uhradiť vstupné vo výške 260,- Kč. Nezabudnite zadať variabilný symbol a do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a kontakt. Vyhnete sa tak poplatkom za prevody zo zahraničia.

Postup pri registrácií účastníkov zo zahraničia:

– v prvom rade je taktiež nutné získať pridelenie variabilného symbolu, a to už buď priamym zatelefonovaním na tel. číslo +421 907 968 174, alebo zaslaním e-mailu na adresu michal.repko@railpage.net
– následne pristúpite k samotnému prevodu na účet organizátora č. IBAN: SK8709000000000523123317, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Pri platbe zo zahraničia uveďte svoje meno, kontakt a variabilný symbol do správy pre prijímateľa. Taktiež nás informujte o svojej platbe e-mailom na michal.repko@railpage.net. Poplatky za prevod znáša odosielateľ (OUR – všetky poplatky hradí príkazca). Pri zahraničných platbách je možnosť dohodnutia individuálnych podmienok na adrese michal.repko@railpage.net.

Potvrdenie registrácie:
– účastníci od ktorých budeme evidovať uhradené vstupné budú priebežne uverejňovaní na našich stránkach.

Upozornenie:
vstupné sa nevracia !
– prezentácia účastníkov sa bude konať 25.9.2010 od 9:45 hod. v žst. Lučenec, pred súpravou mimoriadneho vlaku.

Organizačné pokyny:

Každý účastník sa zaväzuje, že bude dodržiavať pokyny usporiadateľov, nebude ohrozovať svoje ani cudzie zdravie a majetok. Účastníci akcie musia brať ohľad na fotografov, aby svojim pohybom popri vlaku nezakrývali fotografom výhľad. Organizátor nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví či škody na majetku, ani za prípadné meškanie vlaku a následne zmeškania prípojov. Účasť na vlastnú zodpovednosť. Zmena programu a cestovného poriadku vyhradená! Ďalšie informácie o jazde budú priebežne zverejňované na našej internetovej stránke: www.railpage.net

Báseň napísaná pri príležitosti tejto jazdy:
Báseň napísala Mária Miadoková, rodáčka z obce Cinobaňa.


VETERÁNSKA KRÁSA

Veteránska krása v kovovom krunieri,
skončila kolobeh víťazstvom pri cieli.
Veľmi veľa rokov, zdieľala osudy,
ľudí čo brázdili jej cestné okruhy.

Je pamätník času, ktorý už dejiny,
vpisoval do kolies, na traťové šíny,
prežívala chvíle ktoré sú za nami,
vojnu, plač, starosti, škrípanie zubami.

Ale aj radosti, detský krik a lásky,
to všetko s mladosťou, nezištne, bez masky.
Do práce, do školy, viezla húfy denne,
zdieľala únavu, strach aj pokušenie.

Skutočné príbehy by mohla rozprávať,
napísať romány čo nedajú spávať.
Možno aj maľovať krajinné obrazy,
ktoré čas nakreslil na naše odkazy.

Starneme pomaly – aj ona zostarla,
teraz znova žiari – v spomienkach omladla,
to ľudia čo v žití po jej boku stáli,
dnes farebné stuhy na hruď z kovu dali.

Obdiv jej náleží – veteránskej kráse,
ľuďom poďakujme, že je zas na trase
sú to zanietenci čo ju radi mali,
na kolesách žitia s ňou radosť zdieľali.

Spolu sa radujme, že šepká po trati,
možnože nádherou niekoho uchváti,
za niekoľko rokov už spomienkou bude,
hovorí to vietor čo po trati hudie…

Ďakujeme naším partnerom:

© 2010 redakčný tím RAILPAGE.NET
Titulná ilustračná snímka:
© 2010 PhDr. Marián DUJNIČ (nick Garin)

Pridajte sa do diskusie!

Žiadny komentár k: Do Katarínskej Huty s RAILPAGE.NET

Creator zo dňa 25.8.2010 17:12

chlapci čo ste to dali za ilustračné foto nesekli ste sa o pár 100km 😆 😆 veď v pozadí je Staroľuboviansky hrad :-C , ale akcií vám držím palce nech Vám to víjde 😉 😉

Reagovať

Michal Timko zo dňa 25.8.2010 18:12

a ako by si spravil foto z miesta kde je 7 rokov zastavená doprava ? 🙂
ved plagat vystihuje co sa chysta a to je hlavne
:byebye:

Reagovať

Garin zo dňa 25.8.2010 21:43

ad Creator: je to ilustračná snímka, na plagáte je to napísané. A takisto pod čiarou na konci článku.

:byebye:

Reagovať

Andy zo dňa 26.8.2010 12:23

ako spoluzakladateľovi tohto webu mi tuším prináleží morálne právo a čestné miesto v tomto vlaku.
Vopred teda ďakujem za poslanie voľného lístka.
info ohľadne voľnej vstupenky mi prosím zašlite na moju e.mailovú adresu: aivanic@azet.sk
ďakujem

Reagovať

Martin Betak zo dňa 26.8.2010 13:12

Andy

a ty si myslíš že tú akciu budú mať admini zadarmo? 😕

Reagovať

radob zo dňa 1.9.2010 18:51

Andy, ak nemáš nazvyš 10€ na cestovné tak 1 deň vynechaj krčmu :he:

Reagovať

MichalPona zo dňa 4.9.2010 10:44

Dj: Pošlite tomu chudáčikovi jeden lístok zadarmo!
Veď on robí slovensku v Čechách takú dobrú reklamu….

Stačí si trošku zalistovať v sekcii DKV Brno na K-reporte /Aj keď je tam toho už dosť vymazaného/, alebo osobne sa pozhovárať s nejakým strojvedoucim z DKV Brno , ONJ Praha , alebo PJ Nymburk.

:he: :he: :otocka: :-C

Reagovať

Juraj Streber zo dňa 4.9.2010 10:57

Andy už si asi zabudol ako si mňa a djexpresa vyhodil z RP. Za to si zaslúžiš ísť dokonca na čele toho mimoriadneho vlaku… so šróbovkou v :bla:

Reagovať

350009 zo dňa 4.9.2010 13:53

Až se naučíš jezdit s mašinkama a ne je ku*vit :pipi:

Reagovať

350009 zo dňa 5.9.2010 13:31

Chlapi (a ženy 🙂 ), jede z vás někdo na tu jízdu přes Brno? Nebo aspoň z Bratislavy? Že bych se k někomu přidal a aby ta cesta rychleji uběhla. :byebye:

Reagovať

zeleznica zo dňa 6.9.2010 3:11

1, to sa bude obiehať vozeň v K.Hute alebo sa bude tlačiť do Brezničky? 2, a ten hostinec nech je radšej otvorený 😀

Reagovať

Michal Repko zo dňa 6.9.2010 6:37

Ad.: zeleznica

Vozeň sa bude vždy obiehať… aj v Katarínskej Hute aj v Brezničke.

Po dohode s majiteľom hostinca sme dospeli k názoru, že bude otvorený… 😉

Reagovať

zeleznica zo dňa 6.9.2010 12:15

preto sa spytujem že na obiehanie v K.Hute nie je miesto lebo je tam už brána do vlečky. tak potom o.k ked sa bude obiehať…. 😉

Reagovať

Michal Repko zo dňa 6.9.2010 17:25

Ad.: zeleznica

Je to tak, je tam pomerne blízko brána do závodu Slovglass – osobne som to videl. Bol som ubezpečený zo strany ŽSR, že sa v Kat. Hute obiehať bude… 😉

PS: o tejto jazde vie aj Slovglass, tak prinajhoršom otvoria bránu… 🙂

Reagovať

zeleznica zo dňa 6.9.2010 17:49

hej hej… už som bol oboznámený pracovníkom „Rexom“ že sa to pomestí .. :he:

Reagovať

zeleznica zo dňa 6.9.2010 18:13

a nevykláňať sa z okien… rýchlosť 30km/h 😆

Reagovať

Sari zo dňa 6.9.2010 21:02

Dobrý večer,

tak jsem se po dlouhé době přihlásil. Trvalo mi to sice dýl, než jsem vzpomněl heslo, ale přeci.

Rád bych se narozeninové jízdy zúčastnil. Polomáčený stroj, to mne nenechává klidným nikdy. Leč, bohužel. Vzdálenost a povinnosti hrají v mé neúčasti velkou roli.

Přeji, ať Vám jízda výjde a těším se na fotky.

S pozdravem
Šari

Reagovať

Noris zo dňa 7.9.2010 18:23

tesim sa 🙂

Reagovať

Andy zo dňa 14.9.2010 8:38

jaj chlapci, tak velky sorac odo mna,ale ja som bol presvedceny, ze ked sa robieva akcia takehoto typu, ze administratori, pozvani hostia a prispievatelia maju volnu vstupenku vratane obcerstvenia, tak ako to bolo na retro foto vlaku.

Reagovať

MichalPona zo dňa 14.9.2010 9:22

Andy: Myslím si , že je vec organizátora komu dá vstupenku a občerstvenie zdarma a komu nie.
Predpokladám , že ty tam nie si pozvaný ako hosť a nie si ani prispievateľ.
A ak sa administrátori , ktorý organizujú túto jazdu rozhodli , že prispejú cestovným tak isto ako iný cestujúci , tak je to ich vec.
Koniec koncov aspoň majú celkom rozumný argument pre takých príživníkov , ktorý nechcú platiť ako si ty… :byebye:

Reagovať

Juraj Streber zo dňa 14.9.2010 10:41

Ak pojde Andy tak pozor na tabulky 😆

Reagovať

zeleznica zo dňa 14.9.2010 12:35

ešte aj rušňovodič J.K a pilot P.R si zaplatili :he: či oni to vlastne majú zaplatené… 😀 😀 ..no nech je tá sobota už…. :-C

Reagovať

Andy zo dňa 15.9.2010 7:42

Taurus:
No vies, co sa tyka retro foto vlaku, tak je zaujimave, ze admini tejto stranky, ani tej montojovej neboli pozvani, nezaplatili a aj tak sa na retre prizivili.a tak o ktorych prizivnikoch vlastne hovoris?
uz minukle som ta prosil, aby si mi pisal v rodnej romstine. azda si romsky negramotny?

Reagovať

administrator zo dňa 15.9.2010 11:32

Andy.

Aj ty si môžeš prísť odfotiť našu jazdu, ako si prišli odfotografovať niektorí admini RP retrojazdu KHT Zvolen. Samozrejme slušným spôsobom, nie ako buran.

Reagovať

Andy zo dňa 15.9.2010 12:52

admin:
Áno máš pravdu, bola to retro jazda KHT, ako táto jazda je jazdou :he: :he: :he: ZSSK
ďakuje za slušné pozvanie na fotenie,ale v ten deň si rád budem plniť služobné povinnosti , tiež na 810 na Posázavskom pacifiku.

Reagovať

Juraj Streber zo dňa 16.9.2010 14:30

Andy ja som na ziadnej retro jazde nebol tak neviem o com hovoris. Inak dost smutne ze z preslaveneho fanusika a rusnovodica 350 je fira 810, co sa stalo?

Reagovať

Garin zo dňa 20.9.2010 7:14

Fotojazda je prístupná pre každého, kto splní podmienky organizátora. Každý je vítaný. Animozity, ktoré tu miestami zazneli na to nemajú vplyv.

Dovidenia v Katarínskej Hute 🙂

Reagovať

zeleznica zo dňa 20.9.2010 12:52

a už sú 2 prívešáky…super aspoň sa tlačiť nebudeme…ale potom s Maši aby sme sa pohli hore kopcom…. 😀 😀

Reagovať

Garin zo dňa 23.9.2010 7:56

Dobrý deň všetkým!

Najnovšie prognózy počasia na sobotu pre miesto, kde sa koná jazda Railpage sú celkom priaznivé.

Frontálny systém sa nad západnou Európou vlní a v sobotu má ovplyvniť najskôr západné Slovensko a stred a východ krajiny až k večeru a v noci.

🙂

Reagovať

Michal Repko zo dňa 23.9.2010 8:20

… už len 2 dni :byebye:

Reagovať

350009 zo dňa 23.9.2010 12:16

Hledám někoho na cestu z Brna popřípadně z Bratislavy, aby mi cesta rychle utekla. 🙂 Nejedete někdo?

Reagovať

Dolniak zo dňa 24.9.2010 13:06

Všetkým na zajtra želám pekné počasie a hlavne pekne strávený deň. :slnko: btw

Reagovať

sallynko zo dňa 24.9.2010 20:54

už len pár hodín…ďakujem RP za zorganizovanie nostalgickej jazdy…teším sa na ňu…prajem na zajtra príjemný zážitok…uvidíme sa :byebye: :byebye:

Reagovať

Michal Repko zo dňa 25.9.2010 19:24

Chcem ešte raz, všetkým zainteresovaným poďakovať za pomoc a ochotu, pri organizovaní tejto akcie… Taktiež ďakujem všetkým účastníkom a verím, že ste prežili jeden príjemný deň v našej spoločnosti.

Ďakujem a ostávam s pozdravom
Michal REPKO

Reagovať

Noris zo dňa 26.9.2010 18:39

Michal,

aj my dakujeme za prijemne straveny den 😉 🙂

Reagovať

Freeman zo dňa 26.9.2010 20:26

Aj ja sa pripájam k poďakovaniu za príjemne strávenú sobotu v spoločnosti účastníkov tejto jazdy 🙂

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *