Váš železničný portál
Registrovať sa

Cesty a železnice časť 2. – železničné priecestia

PrevádzkaReportážeZahraničie 11.10.2020 7:20 Igor Bukovinsky Zobrazené: 3851

Miesta, v ktorých sa stretávajú cesty so železničnými traťami, patria k najviac problémovým v akejkoľvek krajine. Pri úrovňovom strete obyčajne nemá slabší šancu, čo v tomto prípade znamená vozidlo alebo chodec.

V prvej časti sme sa dozvedeli niečo o tom, ako sú vo V. Británii (Škótsku) riešené mimoúrovňové križovania. V druhej časti sa zameriame na typické úrovňové priecestia na britskej železničnej sieti. Kým v predošlej časti boli takmer všetky predpisy povedomé aj našim vodičom, v prípade priecestí je odlišností o niečo viac.

Aj v pokračovaní kladiem dôraz na to, akým spôsobom sa s priecestiami musí vyrovnať účastník cestnej premávky, teda nie vlak. Hľadisku prevádzky na železnici sa venujem iba okrajovo v tých bodoch, ktoré sú pre cestnú premávku zaujímavé. Ak sa niekomu bude zdať, že sa venujem aj celkom samozrejmým a všeobecne známym skutočnostiam, robím tak preto, lebo sa stále nájde dosť čitateľov, ktorí sú vodičmi začiatočníkmi alebo na svoj prvý vodičák ešte len čakajú. No a napokon, ak som sa v priebehu písania o niečom podstatnom nezmienil, pripomienky všetci uvítame v diskusii.

 • Železničné priecestia a ich druhy z pohľadu účastníka cestnej premávky vo V. Británii

Definícia železničného priecestia je na Slovensku viac než jednoduchá: „Železničným priecestím nazývame úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou, pri ktorom má prevádzka dráhy prednosť pred cestnou premávkou (1)“.

Železničné priecestia – Level Crossings, sú vo Veľkej Británii definované veľmi podobne (pozri kapitolu 3).

Podľa povahy ochrany účastníka cestnej premávky sa dajú rozdeliť nasledovne na:

 1. Priecestia so svetelnou signalizáciou, ktoré vybavené zábranami.
 2. Priecestia so svetelnou signalizáciou, ktoré nie sú vybavené zábranami.
 3. Priecestia bez svetelnej signalizácie, avšak so zábranami, ktoré manuálne ovláda poverená osoba.
 4. Priecestia so zábranami, ktoré manuálne ovláda užívateľ a ktoré môžu byť vybavené doplnkovou svetelnou signalizáciou.
 5. Nechránené otvorené priecestia.

Pod pojmom zábrana rozumieme usporiadanie, ktoré (pri zatvorenom stave) bráni účastníkovi cestnej premávky fyzicky prekročiť priecestie. Podľa typu priecestia ide buď o závory, brány alebo bránky. Závory môžu prehradzovať buď celú šírku cesty z oboch strán priecestia alebo iba tie pruhy cesty, ktoré tvoria príjazdy k priecestiu (ďalej zjednodušene polovičné závory). Brány a bránky ľudovo povedané vypĺňajú dieru v plote, teda prehradzujú celú šírku cesty alebo chodníka pre peších, a to z oboch strán priecestia.

Ďalej popíšem iba niektoré z uvedených priecestí, ktoré tvoria majoritu na britskej železničnej sieti. Trochu pri tom miešam typy, ale priecestia uvádzam tak, ako sú podstatné pre vodičov a iných účastníkov cestnej premávky.

 • AHBC – Automaticky riadené priecestia so svetelnou signalizáciou a polovičnými závorami

Skratka AHBC znamená Automatic Half Harrier Crossings. Sú to také priecestia, ktoré obsahujú svetelné signálypolovičné závory. Tieto priecestia aktivuje približujúci sa vlak.

Spojené kráľovstvo je jednou z mála krajín, kde sú na priecestiach tohto typu svetelné signály v kombinácii farieb oranžová – červená.

V prípade voľnej trate nesvieti žiaden signál a prechod je možné prekročiť.

V prípade približujúceho sa vlaku na priecestí najskôr začne svietiť neprerušované oranžové svetlo po dobu od 3 do 5 sekúnd. Ide o výstrahu, bezprostredne po ktorej nasleduje striedavé blikanie dvoch červených svetiel (oranžová nesvieti). Vo fáze blikania v priebehu 6 až 10 sekúnd nasleduje spúšťanie závor. Doba, za ktorú k priecestiu dorazí vlak od aktivácie oranžového svetla, je minimálne 27 sekúnd, pričom väčšina vlakov sa k priecestiu priblíži do 75 sekúnd. U priecestí, ktorých dĺžka (v zmysle dĺžky vozovky, ktorá križuje priecestie) presahuje 15 metrov, sa k minimálnej dobe 27 sekúnd pridáva 1 sekunda ku každým ďalším 3 metrom dĺžky priecestia (2).

Počas svetelného signálu je spustená zvuková signalizácia, ktorú tvorí striedanie vysokého a nízkeho tónu. Tento výstražný signál nahradil v minulosti používaný zvonček, aj keď zvonček sa na niektorých starších priecestiach stále používa. Intenzita tónu sa u novších priecestí dá regulovať a prispôsobiť fáze dňa (noc / obdobie pokoja / deň a pod.). Moderné závory sú tiež vybavené doplnkovým červeným svetlom.

Závory sa dvíhajú všetky súčasne, bezprostredne po prechode vlaku. Blikanie červených svetiel je počas ich otvárania aktívne. Po dobu dvíhania je aktívne aj zvukové varovanie. Ak sa k priecestiu blíži ďalší vlak a doba otvorenia priecestia by bola menšia ako 10 sekúnd, závory zostávajú spustené a blikanie červených svetiel zostáva aktívne (2).

Podobným priecestím tohto typu (svetlá – zvuková výstraha – polovičné závory), je priecestie typu ABCL – Automatic Barrier Crossings Locally Monitored. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že rušňovodič približujúceho sa vlaku vizuálne kontroluje, či priecestie pracuje správne a nie je blokované. Ak zaregistruje problém, zastaví vlak pred priecestím.

 • CB-OD – Priecestia so závorami cez celú šírku cesty a s detekciou prekážky

Priecestia CB-OD – Controlled Barrier Crossing with Obstacle Detection sú vybavené svetelnou signalizáciou oranžová – červená , avšak na rozdiel od predošlého typu sú vybavené závorami cez celú šírku cesty z oboch strán priecestia. Tiež sú vybavené doplnkovým zvukovým varovaním a ovládané sú automaticky. Režim práce, časy otvárania a zatvárania sú mierne odlišné od predošlých dvoch typov a tieto dáta sú uvedené v (2).

Z hľadiska vodiča je podstatné to, že najskôr sa zatvára tá časť priecestia, ktorá je na príjazde k priecestiu (ľavá). Nasleduje vyhodnotenie, či sa nenachádza na priecestí prekážka. Ak je priecestie voľné, začne sa okamžite spúšťať aj pravá polovica zábran. Ak je priecestie blokované (prekážkou – vozidlom), systém oneskorí ich spustenie a tým aj kompletné uzatvorenie priecestia. Priecestia CB-OD niekedy umožňujú aj diaľkové manuálne ovládanie.

 • AOCL – Priecestia so svetelnou signalizáciou bez závor

Priecestia AOCL – Automatic Open Crossings Locally Monitored sú vybavené svetelnou signalizáciou oranžová – červená, avšak neobsahujú závory. Obsahujú zvukovú výstrahu. Obyčajne sú riadené automaticky, pričom rušňovodič vizuálne kontroluje, či nie je priecestie blokované (2).

Doposiaľ popísané priecestia sú inštalované najmä na verejných komunikáciách, aj keď sa môžu objaviť aj v areáloch podnikov a pod.

 • Priecestia s užívateľsky ovládanými bránami a prípadnou doplnkovou signalizáciou

Tu si už odpustím rôzne skratky. Sú to miesta, kde trať križujú pešie prechody alebo jazdecké trasy a kde je povinnosťou prechádzajúceho presvedčiť sa, či sa neblíži vlak. Brány/bránky obsluhuje prechádzajúci. Niekedy sú vybavené telefónom, ktoré by mal prechádzajúci použiť pre bezpečné prekročenie. Prechody, kde nie sú dobré rozhľadové pomery, často obsahujú svetelnú signalizáciu pred prichádzajúcim vlakom v kombinácii červeného a zeleného neprerušovaného signálu.

 • Súkromné priecestia

V tomto prípade ide prakticky o rovnaký typ priecestia ako je uvedené v bode 1.4. Opäť ide o priecestia s bránami, ktoré môžu byť vybavené doplnkovou svetelnou signalizáciou červená – zelená a/alebo telefónom.  Na rozdiel od predošlých priecestí sú tieto určené najmä pre vozidlá. Súkromné priecestia sú na britských železniciach veľmi častým javom a bežne ich nájdeme tam, kde trať križuje poľné, lesné, príjazdové a prístupové cesty stojace na súkromných pozemkoch; poliach, farmách, panstvách, rozsiahlych priemyselných areáloch, areáloch slúžiacich na údržbu účelových zariadení, napr. plavebných kanálov a pod., teda tam, kde je nepravidelná, veľmi nízka intenzita premávky. Súkromné priecestia sú v angličtine zavedené ako Occupation Level Crossings.

 • Nechránené otvorené priecestia

Nie sú vybavené žiadnou svetelnou signalizáciou, ani zábranami a sú ošetrené iba dopravnou značkou a doplnkovou ceduľkou, dohromady tvoriacu príkaz „Daj prednosť vlaku“. Osobne som sa s týmto typom priecestia v Škótsku zatiaľ nestretol, ale zákon a predpisy na ne pamätajú.

Na niektorých priecestiach tohto typu má vlak povinnosť zastaviť pred priecestím. V ostatných prípadoch vlak prechádza priecestie maximálnou rýchlosťou 10 MPH, spolu so zvukovou výstrahou. Znížená rýchlosť je povinná pre všetky vlaky (2).

 • Značenie na železničných priecestiach

Pred úrovňovými železničnými priecestiami a v ich bezprostrednej blízkosti, sa na cestných komunikáciách používajú viaceré dopravné značky. Zákon pamätá aj na mestské dráhy, ale električkám sa dnes nevenujeme. Uvádzam iba značky vo vzťahu ku klasickým železniciam, spolu s číslom, ak by si niekto chcel tieto značky vyhľadať podľa použitého zdroja.

The Highway Code, dopravné značky (3)

 

770 Výstražná značka predchádzajúca železničnému priecestiu so zábranami.

771 Výstražná značka predchádzajúca železničnému priecestiu bez zábran.

773 Značka, ktorá je používaná v kombinácii predošlých dvoch značiek. Upozorňuje na povinnosť zastaviť vozidlo pred riadeným priecestím, pri aktivácii svetelných signálov.

 774 Výstražná značka priecestia bez zábran, ktorá stojí bezprostredne pred traťou. Má rovnaký tvar bez ohľadu na počet koľají. Býva umiestnená nad svetelnými signálmi a okrem tohto prípadu sa používa aj v kombinácii so značkou „Daj prednosť“ a doplnkovou značkou 778, t.j. u nechránených otvorených priecestí, kde je značkou prikázané dať prednosť jazde vlaku.

The Highway Code, dopravné značky (3)

 

771 V odôvodnených prípadoch môžu byť dopravné značky zvýraznené kontrastným podkladom.

789.X Návestné tabule odpočítavajú tri rovnaké intervaly od priecestí. Na rozdiel od návestných značiek, ktoré odpočítavajú vzdialenosť ku križovatke, tieto spravidla nereprezentujú presne interval 100 yardov. Ak sú značky zdvojené, t.j. na oboch stranách cesty v smere jazdy, sklon čiar na značkách je na vonkajšej strane cesty opačný. (Poznámka: ak si to predstavujete v mysli, nezabudnite, že vo V. Británii je ľavostranná prevádzka.)

787 Symbol pre umiestnenie telefónu v blízkosti priecestia.

775 Tento príkaz je umiestnený na všetkých riadených a otvorených priecestiach. Nepoužíva sa bežne na priecestiach s manuálne ovládanými zábranami, ani užívateľsky ovládanými zábranami.

778 Doplnková značka vlaku, ktorá sa používa s príkazovou značkou „Daj prednosť“.

V Škótsku nie je veľký podiel elektrifikovaných tratí a všetky sa nachádzajú v centrálnom páse a na juhu. Pre bezpečný prechod pod trolejovým vedením musí byť medzi vozidlom a vedením dodržaná bezpečná vzdialenosť. Pod výstražnou značkou, varujúcou pred vedením, je z tohto dôvodu uvedená maximálna bezpečná výška pod vedením, teda výška vozidla. Výška je uvádzaná v imperiálnych a metrických jednotkách. (Poznámka: Na tabuľke nemusí byť uvedený metrický údaj. Na mieste je opatrnosť a vodiči veľkých vozidiel zo zahraničia musia poznať výšku svojho vozidla v stopách a palcoch a nesmú sa spoliehať na prítomnosť metrických údajov.)

Pred priecestím s trolejovým vedením môže byť doplnená brána s bezpečnostným zvukovým varovným zariadením. To tvorí šnúra so zvončekmi, visiacimi nad vozovkou 781. Zvončeky akusticky indikujú prekročenie bezpečnej výšky v momente, keď sa dostanú do kolízie s vozidlom.

The Highway Code, dopravné značky (3)

 

779 Výstražná značka pre elektrické vedenie nad vozovkou.

780 Doplnková tabuľka s maximálnou bezpečnou výškou.

781 Varovné akustické zariadenie.

 

The Highway Code, dopravné značky (3)

 

Ak pri prejazde priecestím hrozí zachytenie podvozku dlhého vozidla, pred priecestím sa nachádza výstražná značka 782. Vodiči týchto vozidiel sú povinný volať správcu priecestia pred prejazdom – značky 783 a 784.1. Značka 784.1 zároveň popisuje rozmery vozidla, ktorých sa tento príkaz týka. Miesto na parkovanie býva vyznačené značkou 786. Na priecestí je uvedená ďalšia značka, na ktorej stojí názov meno priecestia a kontaktné telefónne číslo. Telefón je označený symbolom 787.

Podobné oznamy pre vodičov veľkých vozidiel s povinnosťou volať správcu infraštruktúry, sa nachádzajú aj na súkromných priecestiach.

 • The Highway Code

Na tomto mieste sa vrátime k jednotlivým priecestiam z pohľadu pravidiel cestnej premávky vo V. Británii tak, ako ich uvádza The Highway Code.

Úrovňové priecestie je miesto, kde cesta pretína železničnú alebo električkovú trať. Vozidlo sa približuje a prechádza cez priecestie opatrne. Nevstupuje na priecestie, ak je v protismere prekážka a nepribližuje sa príliš k vozidlu pred sebou. Nikdy neparkuje na priecestí alebo v jeho blízkosti (4).

V prípade riadených priecestí so svetelnou signalizáciou a výstražným zvukovým signálom, ktoré  môžu, ale nemusia byť vybavené zábranami, vozidlo (4):

 • Musí rešpektovať svetelné signály a zastaviť, ak blikajú červené svetlá.
 • Musí zastaviť pred bielou čiarou, ktorá je na ceste namaľovaná pred priecestím (Pozn.: pri aktivácii priecestia).
 • Pokračuje v jazde, ak práve prekročilo bielu čiaru a začalo svietiť oranžové svetlo.
 • Necúva do priecestia alebo z priecestia.
 • Musí čakať, ak po prejazde vlaku zostávajú červené svetlá v činnosti – bude prechádzať ďalší vlak.
 • Môže po prejazde vlaku priecestie prekročiť až vtedy, ak sú bariéry otvorené a červené svetlá prestali blikať.
 • Nikdy nekľučkuje okolo spustených polovičných závor.
 • Riadi sa svetelnými signálmi na svetelných priecestiach, ktoré nie sú vybavené zábranami.

Na tomto mieste sa pýta pár ďalších poznámok k textu. Na pravidlách a povinnostiach môžeme vidieť, že sú formulované veľmi voľne a veľká časť zodpovednosti je ponechaná na vodičoch cestných vozidiel. Veľká časť Highway kódu je formulovaná v zmysle:  „Musíš zastaviť pred bielou čiarou, ktorá je na ceste…  …Musíš čakať, ak po prechode vlaku…“, ale v preklade som kvôli konzistencii uprednostnil formuláciu v zmysle „vozidlo“. Všimnite si, že nikde nie sú v texte striktne uvedené vzdialenosti k trati a nikde sa ani nespomína rýchlosť vozidla, ktoré prechádza cez priecestie.

Ďalšie pravidlá a povinnosti účastníkov cestnej premávky (4):

Veľké a dlhé vozidlá, u ktorých hrozí, že nestihnú prejsť priecestím včas alebo u ktorých hrozí, že by mohli na priecestí zachytiť podvozok, musia nasledovať inštrukcie na dopravných značkách pred priecestím. Ak je to podľa inštrukcií nutné, posádka musí použiť označený telefón. Týka sa to napríklad aj vozidiel, ktoré hromadne prevážajú zvieratá. Na niektorých priecestiach je použitie telefónu povinné bez výnimky. To, čím je mienené „veľké vozidlo“, býva spresnené na dopravnej značke.

Ak nie je priecestie vybavené svetelnou signalizáciou, iba zábranami, vozidlá zastavia a čakajú pred zábranami, keď sa tieto začnú zatvárať a prechádzajú priecestím, až keď sú zábrany otvorené.

V prípade priecestí, ktoré sú vybavené užívateľsky otváranými zábranami a malými neprerušovanými svetelnými signálmi červená – zelená, sa nesmie prechádzať cez priecestie, ak svieti červené svetlo. Ak svieti zelené svetlo, prekročenie/prejazd priecestia sú dovolené. Ak potom cez takéto priecestie prechádza vozidlo, je najskôr potrebné otvoriť zábrany na oboch stranách priecestia, skontrolovať, či stále svieti zelený signál, rýchlo prejsť a napokon zábrany zatvoriť.

V prípade priecestí, ktoré sú vybavené užívateľsky otváranými zábranami bez doplnkovej svetelnej signalizácie (červená – zelená), je najskôr potrebné otvoriť zábrany na oboch stranách priecestia, pozrieť na oba smery a počúvať, či sa nepribližuje vlak a následne prejsť zatvoriť zábrany. Ak je na priecestí telefón, musí sa použiť na spojenie s operátorom, ktorý autorizuje prekročenie priecestia. Tomuto operátorovi je potrebné zavolať po prekročení priecestia a informovať ho o prekročení.

U nechránených otvorených priecestí je povinnosťou vodiča pozrieť sa na obe strany, počúvať a uistiť sa, či sa pred prekročením priecestia nepribližuje žiaden vlak.

The Highway Code pamätá aj na mimoriadne udalosti a opäť formuluje pravidlá a povinnosti dosť voľne (4):

Ak došlo k nehode na priecestí, alebo sa tu vozidlo pokazí, vodič (eventuálne člen posádky vozidla – záleží od okolností):

 • Zabezpečí, aby posádka ihneď opustila vozidlo a presunula sa mimo priecestia.
 • Použije telefón na priecestí, ak je tento k dispozícii a oznámi situáciu operátorovi. Nasleduje pri tom inštrukcie na priecestí.
 • Uvoľní priecestie, ak sa neblíži vlak; ak je aktívny výstražný zvukový signál alebo sa rozsvieti oranžové svetlo, zanechá vozidlo a okamžite opustí priecestie.

 

 • Železničné priecestia v praxi

Jednotlivé priecestia som vyberal tak, aby som obsiahol aspoň niektoré popísané typy.

 

 

Príklad typického svetelného priecestia bez zábran. Nachádza sa na historickej železnici Strathspey Railway v Aviemore Dalfaber. Pohľad je do centra Aviemore.

Rovnaké svetelné priecestie pri pohľade na východ. Všimnite si biely obdĺžnik na ceste. Čiara nie je prerušovaná, iba zodratá.

 

Vo V. Británii sa používa kreslenie čiar horúcou zmesou (cestní inžinieri môžu doplniť o čo presne ide). Značenie cestári vytvárajú síce prácnejšie, ale vydrží podstatne dlhšie, bežne roky bez opakovaného obnovenia. Aj keď kúsky farby časom vypadajú, značenie je stále dostatočne informatívne, na rozdiel od celých zjazdených neexistujúcich a neviditeľných úsekov značenia, ktoré je vytvorené striekaním farby. Nevýhodou je výrazne menšia svetelná odrazivosť zmesi oproti striekanej reflexnej farbe.  Pri aktivácii priecestia vodič zastavuje pred bielou čiarou. Červený podklad slúžil na doplnkovú výstrahu pred priecestím a konkrétne tento podklad je značne zjazdený. Aj keď ide o historickú trať, priecestie je monitorované kamerami (miesto, kde práve prechádza čierne auto). Záznamové zariadenie je umiestnené v sivej skrinke.

Železničné priecestie chránené svetelnou signalizáciou a závorami. Nachádza sa na ceste Harbour Road, vedúcej z kruhovej križovatky na Millburn Road v Inverness. Železničná trať na priecestí vedie do Aberdeenu. Cesta bezprostredne za priecestím križuje aj hlavnú trať na Perth, avšak mimoúrovňovo popod trať. Na križovatke je vidieť značku, ktorá zakazuje prejazd vozidlám s výškou prekračujúcou 3,7 m. (Foto mobilom)

Toto miesto je veľmi nebezpečné, lebo cesta je pod mostom zúžená a v neprehľadnej zákrute. Dochádza tu k častým kolíziám so železničným mostom. Prakticky všetky trate v Škótsku boli postavené ešte v 19. storočí a podobných miest je na cestách veľmi veľa. Príchod vlaku k priecestiu zapchá vždy na niekoľko minút jednu z najrušnejších kruhových križovatiek v meste, a to vo všetkých smeroch.

Priecestie so svetelnou signalizáciou a závorami v Kingussie. Ide o prehľadný a dostatočne široký úsek cesty medzi predstaničným námestím a strednou školou. Cesta B970 je na väčšine trasy so šírkou jedného pruhu a pokračuje poza rieku Spey do Feshie Bridge a ďalej do Aviemore ako alternatíva k A9 a B9152.

Priecestie so svetelnou signalizáciou a závorami v Kingussie. Druhá strana, pohľad smerom do centra. Doprava je na priecestí trochu skomplikovaná ráno pred deviatou a poobede okolo štvrtej, keď začína a končí škola. Priecestie je na hlavnej trati a preto je dobre chránené, navyše tu drží oko signalista vo svojej búdke.

Na tomto dvojobrázku je vidieť aktivované priecestie v Kingussie, biela kružnica zvýrazňuje doplnkové červené svetlo na závore. Práve prechádza LNER do Londýna pred deviatou ráno. Úzky pásik naspodku je pohľad z mosta pre peších ponad trať. Most spája školu s centrom Kingussie a športovým centrom, ktoré využíva škola na telocvik. Na priecestí sú použité gumové rohože, ktoré sú viac-menej identické s rohožami na našich priecestiach. Biely krúžok označuje miesto, na ktorom stojí autobus vyššie.

Forres a priecestie Waterford na trati Inverness-Aberdeen. V tejto podobe už neexistuje, lebo bolo zrušené. Fotka je z jesene 2015. Usporiadanie trate a cestnej siete bolo pri modernizácii trate výrazne zmenené.

Fotku som vybral kvôli jasne viditeľnému telefónu, aj s doplnkovým oznamom. Signalbox, ktorý riadil prevádzku na trati vo Forres, stál bokom od priecestia a toto priecestie aj diaľkovo riadil. Ako relikt prežívala na trati medzi Nairnom a Elginom fyzická výmena tokenov medzi vlakmi a signalistami. Tokeny sa menili v sekciách trate Nairn-Forres a Forres-Elgin. Riadenie trate medzi Nairnom a Elginom sa v roku 2017 presunulo zo signalboxov do centra riadenia prevádzky v Inverness. Trať vo Forres pri modernizácii správca infraštruktúry preložil a napriamil. Vznikol nový dvojkoľajný úsek a mestu tiež slúži úplne nová železničná stanica.

Staré priecestie na ceste od pálenice whisky Benromach (komín v pozadí) bolo dosť neprehľadné a prechádzala tadeto rušná cesta z priemyselnej oblasti k A96 a do Forres. Cestná premávka bola z okolia pálenice po rekonštrukcii presunutá. Nová cesta vedie mimoúrovňovo ponad železničnú trať a nadjazd stojí na západ od zrušeného priecestia. Nová cesta sa za mostom pripája na A96. Uzatvorením priecestia zároveň mohol správca infraštruktúry zvýšiť traťovú rýchlosť z 20 na 75 MPH. Pri prehliadaní máp som si všimol, že u Googla nebola v čase uverejnenia príspevku mapa doposiaľ aktualizovaná.

Ďalšie priecestie podobného  usporiadania so svetelnou signalizáciou a závorami, v tomto prípade v areáli železničného depa v Inverness. Je špecifické tým, že z jednej strany do priecestia ústi priamo parkovisko a majú tu prístup iba autorizované vozidlá. Trať poza depo tvorí jedno rameno triangla, ktorý umožňuje prejsť vlakom z hlavnej trate na ďaleký sever a do Kyle of Lochalsh bez úvrate. Rameno slúži aj na posun. Na bežnú dopravu sa však používa minimálne. (Foto mobilom)

Priamu spojku z hlavnej trate na sever, známu ako Rose Street podľa cesty v blízkosti, využíval v minulosti priamy vlak do kúpeľného mesta Strathpeffer. To sa nachádza pár míľ od Dingwallu v oblasti v Ross and Cromarty (súčasť Highlands). Tento vlak začínal v Aviemore a čakal na príchod vlaku z Perthu do Inverness. V tomto období bolo Aviemore križovatkou, kde sa trať do Inverness delila na starú vetvu cez Davu a Forres a priamu trať cez Carrbridge a Slochd. Obe vetvy sa využívali na pravidelnú dopravu. Vlak z Perthu pokračoval do Inverness cez Davu a kúpeľný vlak po presune pasažierov použil priamu trať cez Carrbridge. Bez zastávky pokračoval až do Dingwallu a Strathpefferu. Pri ceste cez Inverness používal spojku Rose Street. Do kúpeľného mesta viedla lokálka, ktorá sa oddeľovala z trate Dingwall – Kyle of Lochalsh. Pôvodne mala trať do Kyle viesť cez Strathpeffer, ale vďaka ťahaniciam s miestnymi vlastníkmi pôdy Highland Railway napokon zmenila trasovanie a kúpele obišla. To sa neskôr v očiach obyvateľov mesta ako veľký omyl a HR sem neskôr postavila aspoň lokálku. Tá ako všetky lokálky na sieti Highland Railway dnes už neexistuje. Zachytil som snahy o jej obnovenie, ale nevedno… Viktoriánsky Strathpeffer si zachoval zvyšky kúpeľného šarmu, aj keď má časy najväčšej slávy dávno za sebou. Občas som cez Strathpeffer jazdil do Continu na autobusovej linke 27, ktorá bola špecifická tým, že pred mestečkom je oblúkový most, ktorý na linke znemožňoval použitie poschodových autobusov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Riadené priecestie na A835 v Garve. Je chránené svetelnými signálmi a na rozdiel od predošlých príkladov je vybavené polovičnými závorami, ktoré nie sú na obrázku vidieť. Ich umiestnenie je vyznačené žltými krúžkami. Toto priecestie bolo pôvodne chránené iba svetelnou signalizáciou. Vzhľadom na to, že cesta A835 je v mieste priecestia v tiahlej zákrute a trať ju pretína šikmo, je na ceste znížená rýchlosť na 40 MPH. V čase fotenia sa cez priecestie náhlila sanitka. Všimnite si návesť na trati pred priecestím s krížom a vyznačenou hodnotou 15. Ide o rýchlostný limit cez priecestie, ktoré platí pre vlak. Keďže priecestie je vybavené polovičnými závorami, toto priecestie je lokálne monitorované, typu ABCL.

Rušná cesta A835 začína v Tore a končí v Ullapoole a táto jej časť pri Garve je mimoriadne nebezpečná s množstvom zákrut, ktoré vynášajú do protismeru a so slepými horizontmi. V chladnej zime dopravu komplikuje jazero Loch Glascarnoch v bezprostrednej blízkosti. Trať vedúca do Kyle of Lochalsh je riadená rádioblokom z Inverness. V istom období British Railways čakal v Garve na pasažierov autobus do Ullapoolu. Pre vodiča je to veľmi nepríjemné priecestie so značnou dĺžkou, kde sú svetlá a závory postavené v dosť veľkej vzdialenosti od trate.

Priechod pre peších, ktorý prepája dve cesty pozdĺž hlavnej trate v Pitlochry (Perth & Kinross). Podobných priechodov/priecestí vyrástlo v okolí Pitlochry niekoľko. So zábranami – v tomto prípade bránkami, sa manipuluje užívateľsky.

Druhá bránka a tabuľa s inštrukciami. Pokuta sa samozrejme nevzťahuje na vyznačený priechod, ale na trať v blízkosti, aj keď takto oznam vyzerá dosť zmätočne. Na inštrukciách je vidieť, že železnice pamätajú aj na možnosť, pri ktorej nefunguje svetelná signalizácia. Prechádzanie cez koľaje nie je v tomto prípade zakázané, ale na mieste je zvýšená opatrnosť.

Súkromné priecestia bývajú často obmedzené iba pre autorizované vozidlá (vlastníka, správcu a pod.), aj keď napríklad zamestnanci a doručovateľské služby ich môžu na základe povolenia použiť. Tam, kde je obmedzený počet užívateľov, ktorí smú priecestie používať, správca môže bránu uzamknúť. Chodci súkromné priecestia buď nemôžu používať, alebo ako v tomto prípade, smú a na okraji brány pre vozidlá majú vlastnú bránku. Priecestie sa nachádza na trati z Inverness do Kyle a na sever. Vlak po sa tu pohybuje veľmi pomaly ani nie tak kvôli priecestiu, ale preto, lebo sa práve chystá prekročiť otočný most ponad Kaledónsky kanál.

Súkromné priecestie, vedúce z cesty B9152 medzi Kingussie a Lynchatom. Cesta cez koľaje neexistuje a tvorí ju iba tráva. Ide o prístup na pasienky. Peší v tomto prípade nie sú vítaní.

Detail na to isté priecestie – na bránke je zámok. Inštrukcie napravo presne popisujú, čo treba robiť pri použití priecestia.

Súkromné priecestie pre Ben Alder Estate v Dalwhinnie na dvojkoľajnej časti trate do Inverness. Stojí  na mieste dvojramennej mechaniky. Osobné autá a pickupy využívajú tradične podjazd popod most, ktorý je v južnej časti Dalwhinnie (na obrázkoch nie je vidieť). Priecestie s užívateľsky otváranými bránami na konci Station road využívajú nákladné autá, ktoré zvážajú smrek z masívu Fary a tiež nákladiaky, ktoré vozia na panstvo krmivo pre vysokú zver v odľahlej časti planiny. Tiež všetky ostatné nákladné autá, ktoré sa tu občas objavia.

Toto priecestie patrí k typickým predstaviteľom súkromných priecestí s telefónom, inštrukciami a malou bránkou pre peších. K priecestiu vedie asfalt, cesta za priecestím pokračuje makadamom. Peších sa tu premrví najmä v lete dosť: turisti do hôr, k jazeru, cyklisti a psíčkari z dediny. Priecestie je pre vozidlá absolútne neprehľadné. Vodiči nemajú šancu vidieť prichádzajúci vlak zo severu, kde je ostrý oblúk a svah v záreze trate. Z tohto dôvodu musia použiť traťový telefón pred použitím priecestia. Vlak dáva zo severu zvukovú výstrahu celkom 2x (zo strany oblúka) a 1x z juhu. Vlaky v stanici nestoja vždy a traťová rýchlosť je cez tento úsek 75 MPH. Druhá zvuková výstraha je tak blízko priecestia, že auto pri neautorizovanom prekročení nemá šancu. Ide o perfektný príklad toho, aká zodpovednosť je zverená do rúk vodičom v prípade súkromných priecestí.

To isté miesto, fotené priamo v  priecestí. Pri fotení som samozrejme stál za plotom a naťahoval paprče s foťákom. Súkromné priecestia sú v zime prakticky neudržiavané (nanajvýš sa niečo deje v prípade očakávaného prejazdu) a riziko znásobené. Otázka je, či by signalista autu v týchto podmienkach prekročenie vôbec autorizoval.

V časoch Highland Railway boli signály v Dalwhinnie ovládané lanovodmi na stĺpoch, kde boli menej ovplyvniteľné snehom a drsnými podmienkami Vysočiny. V texte ani na obrázkoch som to špeciálne nezdôraznil, ale asi ste si všimli, že pred súkromnými priecestiami nie sú umiestnené trojuholníkové výstražné značky, ktoré stoja pred priecestiami na verejných komunikáciách.

Tento typ priecestia už prakticky vymizol, aj keď pravidlá cestnej premávky na neho stále pamätajú. Šlo o brány, ktoré obsluhovala poverená osoba do trate alebo do vozovky podľa toho, ktorá dopravná cesta bola voľná/blokovaná. Červený kruh signalizoval situáciu na priecestí buď pre vlak alebo pre vozidlá. Tento priechod sa nachádza na stanici v Aviemore, v historickej časti koľajiska Strathspey Railway.

Na záver som si opäť nechal chuťovku, ktorá uzatvára dvojdielnu mini sériu o železničných priecestiach. Pochádza ako zvyčajne z výletníckej Strathspey Railway, konkrétne zo šírej trate medzi Aviemore Dalfaber a Boat of Garten. Z predošlej časti vieme, že trate sú oplotené. Na tomto mieste trate je jej prekročenie dovolené kurióznym (a verím, že v minulosti rozšíreným) spôsobom. Pponad plot vedie drevený rebrík s jednoduchými inštrukciami v blízkosti.

Záver

Snáď sa mi podarilo vniesť aspoň trocha svetla do oblasti britských priecestí. Pre kovaných železničiarov, ktorým nestačil popis z pohľadu vodiča automobilu a radi by sa dozvedeli viac, odporúčam druhý použitý zdroj, ktorý vydala ORR.

Autor verí, že všetky údaje boli v čase editácie príspevku pravdivé (august 2020) a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich nesprávnu interpretáciu. Je povinnosťou každého účastníka cestnej premávky preveriť si pri návšteve zahraničnej krajiny aktuálny stav legislatívy.

Igor Bukovinsky

Použité zdroje druhej časti
 1. zsr.sk
 2. Level Crossings: A guide for managers, designers and operators, 12/2011. Dostupné online. www.orr.gov.uk/sites/default/files/om/level_crossings_guidance.pdf
 3. Traffic Signs Manual, Chapter 4: Warning Signs 2013. Dostupné online.
en.wikisource.org/wiki/Page:UK_Traffic_Signs_Manual_-_Chapter_4_-_Warning_Signs._2013.pdf
 1. gov.uk/guidance/the-highway-code

Pridajte sa do diskusie!

9 komentárov k: Cesty a železnice časť 2. – železničné priecestia

mirecdk zo dňa 12.10.2020 9:53

Veľmi pekne a poučne napísané.

Reagovať

Peter zo dňa 14.10.2020 11:36

Tiez sa pridavam a chvalim reportaz.

Reagovať

tratovak zo dňa 16.10.2020 16:11

Teda klobúk dolu!

Zaujímalo by ma ešte ale, aké sú max. traťové rýchlosti cez jednotlivé priecestia?

Reagovať

IgorBu zo dňa 16.10.2020 17:09

Rychlosti su uvedene pre niektore typy v zdroji c.2 vydanom ORR. Len sa v tom texte musite trochu luskat. Ak si matne vybavujem 75 – 100 MPH podla konkretneho typu u plne chranenych.

Reagovať

tratovak zo dňa 16.10.2020 18:38

Vďaka.
„The speed of trains over the crossing should not exceed 100 mph.“
Znamená to teda, že 100 mph je iba doporučená hodnota?
Tak ako tak, 160 km/h pripúštajú…

Reagovať

IgorBu zo dňa 17.10.2020 6:19

Anglosaske pravo je dost specificke. Must not znamena striktny zakaz. Should not je tiez prikaz, ktory ma vsak o nieco makksiu formu. Ale v ziadnom pripade nejde iba o odporucanie. V podobnych textoch “should not exceed” znamena “nema” presiahnut, tj 100 max.
Uvediem priklad a trochu to prifarbim. Ak vodic povedzme predbieha tam, kde to nie je striktne zakazane, ale presiel znacku, ktora upozornuje napriklad na aktualnu namrazu a sposobi nehodu, je minimalne spoluvinikom, lebo v tejto situacii nemal predbiehat, aj ked to nebolo striktne zakazane.
Ale nieco sa mi mari, ze max. tratovka je aj tak max 100 MPH, mozno okrem rychlovlaku pod kanalom do Fr, ktory nepoznam, ale nie som zeleziciar.

Reagovať

tratovak zo dňa 17.10.2020 6:56

Podrilo sa mi vygůgliť, že okrem „tunelu“ je Vmax 200 km/h i na tratiach WCML a ECML (netvrdím, že na ďalích nie). Dá sa teda ale predpokladať, že tam už priecestia nie sú…

Reagovať

IgorBu zo dňa 17.10.2020 10:47

Je to možné ako píšete, asi to tak bude, ale ako vravím, nie som železničiar. Na obrázku na B9152 je priecestie doslova v tráve s bránkou, kade vlaky jazdia na typ priecestia dosť rýchlo. Traťovka tesne pred týmto miestom padá zo 100 MPH na nejakých 80 MPH pred Kingussie od severu. A jediné, čo chráni prechádzajúceho je jeho úsudok. Inak tento úsek je pokiaľ viem jediný na HML Highland Main Line, kde je traťovka na krátkom úseku 100 MPH (možno bude nejaký úsek aj pred Perthom – nie som si istý), aj keď priemerná rýchlosť na trati je dosť vysoká – čo si myslím že je dôležitejšie ako maximálka. Tie 200 MPH trate budú asi niekde v Anglicku, v Škótsku nie. Inak musím povedať, že v Škótsku riadených priecestí zasa veľa nie je, vzhľadom na tých pár tratí, čo im zostali a riadenie tratí je dosť predpotopné. Dôležité ale je, že vlaky jazdia rýchlo, bezpečne, ako tak presne a v takte.

Reagovať

IgorBu zo dňa 17.10.2020 10:50

EDIT oprava 200 KPH, nie MPH (teda 125 MPH)

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *