Váš železničný portál
Registrovať sa

Cesty a železnice časť 1. – mimoúrovňové križovanie ciest a tratí

Zahraničie 22.9.2020 8:12 Igor Bukovinsky Zobrazené: 2405

Miesta, v ktorých sa stretávajú cesty so železničnými traťami, patria k najviac problémovým v akejkoľvek krajine. Pri úrovňovom strete obyčajne nemá slabší šancu, čo v tomto prípade znamená vozidlo alebo chodec. Riešením je v ideálnom svete presun dopravných ciest na dve nezávislé úrovne. Mimoúrovňový styk tiež nie je úplne bez rizík, ale tieto sú úplne iného dopravného charakteru.

A práve oblasti železničných priecestí, priechodov a mimoúrovňových križovaní ciest a železničných tratí by som sa rád venoval v sérii dvoch príspevkov. Nebude to však o Slovensku, ale o pravidlách, ktoré platia vo V. Británii.

V prvej časti sa spolu krátko pozrieme, ako sú trate chránené proti neautorizovanému prechodu a následne na to podstatnejšie – na miesta, kde cesty križujú železničné trate mimoúrovňovo. Tieto miesta budem ďalej jednoducho volať mimoúrovňové križovanie ciest a tratí. Vychádzam  z kodifikačnej príručky slovenského jazyka, kde sú uvedené oba termíny: kríženie aj križovanie (1).

1 Plot je stop

Železničné trate sa môžu vo V. Británii prechádzať iba na vyhradených miestach. Trate sú oplotené, bežne aj na zložitých miestach. V niektorých prípadoch pri oplotení nejde ani tak o ochranu trate, ako skôr o hranice pozemkov. Hranice potom sekundárne plnia aj ochrannú funkciu na železnici.

Typická ochrana tratí v Škótsku. Nízky plot zabraňuje prekročeniu trate najmä hospodárskym zvieratám. Pre lesnú zver nepredstavuje väčšiu prekážku. Ľuďom docvakne, že za plotom nemajú čo hľadať. (Slochd)

 

Traťovo náročné pomery v stiesnenom priestore priesmyku. (Slochd)

 

Výnimočne, v rôznych zárezoch a podobne občas oplotenie pri trati chýba. (Slochd – Mount Black)

Na tomto obrázku je vidieť prečo. Ochrana tu predsa je, ale plot sa nachádza vyššie na svahoch. (Slochd – Mount Black)

Bránka automaticky nemusí znamenať verejný priechod! Bránka v tomto prípade slúži pre správcu infraštruktúry. (Drumbain)

Výška pokuty sa líši podľa miesta. V tomto prípade je oznam na konci nástupištia v Kingussie. V pozadí je nadchod pre miestnu strednú školu. Medzi oznamom a mostom sa trať dá prekročiť aj cez chránené priecestie.

2 Mimoúrovňové križovanie ciest a železničných tratí

Pravidlá cestnej premávky sú vo Veľkej Británii ukotvené v príručke známej ako The Highway Code (2). Ide o prehľadný sumár, v ktorom sú základné pravidlá popísané veľmi stručne, zrozumiteľne a v mnohých prípadoch dosť voľne. Pravidlá sú spoločné pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Vodiči nákladných vozidiel a autobusov sa musia samozrejme riadiť aj ďalšími predpismi, špecifickými pre veľké vozidlá. Rozdiel pri štúdiu britského HC vynikne najmä pri porovnaní s našim cestným zákonom a súvisiacou vyhláškou, kde mám občas pocit, že na pochopenie definícií, výnimiek a krkolomných konštrukcií sú potrebné aspoň tri semestre práva. Nehovoriac o tom, že na Slovensku sa vodiči na cestách nadobro pomiatli. Žiaden rešpekt k pravidlám, nulová vzájomná tolerancia, agresivita… ale to sem veľmi nepatrí.

Cesty mimoúrovňovo križujú trate všade na svete popod (podjazd, prejazd cez prerušené teleso trate, podchod) alebo ponad trať (nadjazd, nadchod). Nedochádza tu k fyzickému kontaktu cesty s telesom trate.

So zvislými dopravnými značkami sa to podobne ako s pravidlami vo všeobecnosti vo V. Británii nepreháňa. Veľký dôraz je kladený na vodorovné značenie, ktoré je potrebné počas jazdy sledovať rovnako pozorne, ak nie aj viac ako zvislé značenie. Plynulosť premávky sa spolieha na predvídavosť vodičov a ich schopnosti prispôsobiť jazdu okolnostiam. Mnohé mosty, múry, ploty a iné prekážky tu často nie sú nijako označené a mnohé z objektov bývajú nepríjemne blízko vozovky. Značenie závisí od rôznych okolností, napr. bezpečnostných hľadísk a od významu cesty, na ktorej sa potenciálne kolízne objekty nachádzajú. Na minimum je tiež obmedzené použitie zvodidiel, smerových stĺpikov a iných dopravných zariadení – zasa záleží od cesty. Krajnice sa na cestách takmer nevyskytujú, vrátanie ciest vyšších kategórií. Smerové stĺpiky – odrážače sa používajú trochu inak ako na Slovensku. Na Slovensku sú biele stĺpiky s odrazkami rozmiestnené v pravidelných rozstupoch po oboch stranách cesty (spravidla vyššej kategórie) a v týchto pravidelných intervaloch aj farebne rozlišujú smery jazdy. Vo V. Británii sú stĺpiky s odrazkou biele alebo bielo-čierne a označujú nebezpečné a neprehľadné zákruty vo význame vodiacich tabúľ so šípovým vzorom. Označujú tiež menšie výjazdy, šikany, prekážky a niektoré priechody. Podobne ako u nás farebne odlišujú smery.

V prípade, ak cesta prechádza popod železničnú trať, prechádza popod zaklenutý alebo nezaklenutý železničný most. Tieto mosty sú označené dopravnými značkami, ktoré udávajú výškové limity, a to nasledovne:

Ak cesta prechádza popod zaklenutý most, pred a na moste sú umiestnené trojuholníkové výstražné značky. Tieto vymedzujú svetlosť mosta (pozri obrázok ďalej) – teda vlastne vzdialenosť medzi vozovkou a mostom na vyznačenej kóte. (Trojuholníková značka s výškovým limitom v origináli znamená Maximum Headroom.) Maximálna výška vozidla preto pre bezpečný prejazd musí byť pod vyznačenou hodnotou.

Ak trať prechádza popod nezaklenutý most, pred a na moste sú kruhové zákazové značky. Tieto zakazujú prejazd vozidlám, ktoré presahujú výšku uvedenú na značke. Inými slovami vyznačujú maximálnu výšku vozidla, ktorá je bezpečná pre prejazd pod mostom. (Kruhová značka v origináli znamená Mandatory Height Restriction.)

Dopravné značky pre nízke objekty (3)

1 – Výstražné značky varujúce pred zaklenutým mostom a doplnková tabuľka, ktorá pod mostom prikazuje veľkým vozidlám jazdu v strede cesty. 2 – Značky, ktoré udávajú limity svetlosti u zaklenutého mosta. Biele zvislé laty vyznačujú body, kde výška prekážky od cesty dosahuje vyznačenú hodnotu (v intervale medzi latami je logicky vyššia). Čierno-žltý vzor pre označenie čela klenby nie je povinný. Na moste môže byť latami a výstražnými značkami vyznačených viacero intervalov s rôznymi medznými hodnotami výšok. Tieto trojuholníkové značky sa používajú nielen na zaklenutých mostoch, ale aj ako predzvesti pred nimi. 3 – Predzvesť a zákazová dopravná značka pre nezaklenuté mosty. Zakazuje prejazd vozidlám presahujúcich uvedený výškový limit.

Výškovým limitom sa vo všeobecnosti označujú mosty na verejných cestách, ktoré majú menšiu svetlosť ako 16 stôp a 6 palcov, čo zodpovedá 5 metrom. U zaklenutých mostov sa táto výška nachádza medzi vyznačenými medzami. Značenie limitu chýba u objektov na poľných a lesných cestách, u priepustí s úzkymi chodníkmi pre peších a pod.

Na predošlom obrázku sú výškové medze uvedené v imperiálnych aj metrických jednotkách. Tu by som rád upozornil na to, že na prítomnosť metrických jednotiek sa na značkách neradno spoliehať. Nemusia byť vždy uvedené a preto je dôležité poznať výšku vozidla v stopách a palcoch, najmä u nákladných áut a autobusov, ktoré prichádzajú z kontinentálnej Európy. Toto platí to aj pre akékoľvek iné značky a doplnkové tabuľky, ktoré obsahujú limitné hodnoty rozmerov.

U nadjazdov (nad železničnou traťou) môžu premávku regulovať značky s údajom o maximálnej hmotnosti vozidla na moste alebo upozorňujú na iné nebezpečenstvo.

Na úzkych miestach, kde je pravidelná premávka (v súlade s témou príspevku typicky popod alebo ponad trať), kde by mohlo dôjsť ku kolízii s mostom alebo iným účastníkom cestnej premávky sa bežne používa striedavé radenie premávky a to upravením prednosti v jazde dopravnými značkami alebo svetelnou signalizáciou.

Ak to zhrniem, riziko ciest pri mimoúrovňovom križovaní železničných objektov spočíva najmä vo výške vozidla, šírke vozidla a jeho hmotnosti. Tvar a význam dopravných značiek je vo V. Británii logický, podobný s našimi značkami a drobné odchýlky sú ľahko pochopiteľné. Konkrétne situácie je najlepšie vidieť na príkladoch, ktoré uvádzam ďalej.

3 Príklady v obrázkoch

Väčšina príkladov pochádza z trate Perth – Inverness, okrem niekoľkých záberov zo Strathspey Railway.

Dobrou ukážkou viacnásobného mimoúrovňového križovania ciest ponad železničnú trať je za priesmykom Slochd, kde železničná trať prechádza v záreze.

Značka pred týmto miestom udáva hmotnostný limit na starom (spodnom) cestnom moste. Predchádza jej podobná značka (zo smeru žltej bodky na ceste) na križovatke Black Mount. Značka zakazuje prejazd vozidlám, ktorých celková hmotnosť presahuje uvedený limit. Skratka mgw znamená Maximum Gross Weight a viac je uvedené v (4). (Foto mobilom)

O niečo viac na sever od priesmyku vedie cesta ponad trať, na ďalšom zo zjazdov z cesty A9. Cesta je v esíčku a most nie je dostatočne široký pre vozidlá v oboch smeroch. Aby to naozaj nik neriskol (a nepoškodil most), vozovka je zúžená ochrannými zábranami po oboch stranách. Značka prikazuje dať prednosť vozidlám prichádzajúcim zospodu. Rýchlosť je v mieste križovania znížená na 30 MPH (na fotke nie je značku vidieť). Podobné staré mosty s nedostatočnou šírkou sú na škótskych tratiach veľmi bežné a sú často riadené svetelne. Všimnite si, že pred mostom nie nijaká značka, ktorá by limitovala hmotnosť (bežného nákladu). (Slochd – Drumbain)

Žiadne značky, zákazy a príkazy. Táto cesta vedie ponad trať opäť úzkym mostom a čoskoro sa mení na lesnú cestu zo šotoliny. Napriek asfaltu pred a na moste je to iba prístupová lesná cesta a okrem pár domácich a správcov panstva ju využívajú cyklisti a peší turisti. (Slochd – Insharn)

No a tento starý most, pokrytý trávou je už iba pre zablúdených a príležitostne pre terénne auto.

V prípade kolízie vozidla so železničným mostom je vodič povinný bez omeškania volať políciu a správcu trate. Následne musia odborníci posúdiť, či je železničná trať po kolízii spôsobilá na bezpečnú prevádzku vlakov. Obyčajne to znamená zastavenie premávky na trati na niekoľko hodín.

Túto situáciu som si vyskúšal na vlastnej koži ako cestujúci pri ceste na Slovensko v polovici augusta. Auto narazilo do mosta na trati medzi Perthom a križovatkou Ladybank. Prvý vlak z Inverness do Edinburghu neplánovane ukončil jazdu v Perthe. Môj expres čakal tiež v Perthe, ale po posúdení stavu mosta inžinieri vlak napokon pustili a pokračovali sme so 40 minútovou sekerou až do Edinburghu. Kolízie najmä nákladných áut s mostmi sú relatívne bežné v Inverness.

Označenie mosta a telefóne číslo železničnej autority býva umiestnené na ceduľke, umiestnenej priamo na mostnom objekte.

Tu ide o jeden z pilierov viaduktu ponad rieku Findhorn.

Ako vidíte, pilier je nepríjemne blízko a nie je nijako označený. Červená bodka označuje miesto fotenia z opačného smeru. Táto úzka cesta nemá pridelenú dokonca ani C-kategóriu (aspoň sa zdá podľa mapy, teda cesty tretej triedy) a je na nej nízka intenzita premávky. Celá šírka vozovky je spoločná pre oba smery a nie sú na nej špeciálne vytvorené miesta na vzájomné míňanie vozidiel. Rýchlosť tu nie je znížená. Šírka vozovky je tak akurát pre nákladné auto alebo autobus. Výška viaduktu nad cestou v tomto prípade nepredstavuje nebezpečenstvo a cesta je viac limitovaná prejazdovým profilom cesty ako takej, najmä stromami. (Foto mobilom)

Nenechajte sa oklamať modernou oceľovou štruktúrou, ktorá je v Boat of Garten nad cestou, ktorá prepája cesty C1128 a B970. Most nesie trať historickej železnice Strathspey Railway. Keďže ho nekryje žiadna dopravná značka, svetlosť mosta zjavne presahuje limit 5 m. (Boat of Garten, The Strathspey Railway, foto mobilom)

Ďalší príklad cesty vedúcej pod železničným mostom. Značka v tomto prípade zakazuje prejazd vozidiel s výškou nad 4,3 m. Cesta B9154 vedie v oblúku a v mieste kríženia je nebadane zúžená, na čo neupozorňuje žiadna ďalšia dopravná značka. Rýchlosť tu nie je znížená – platí 60 MPH. Rýchlosť sa obmedzuje na Škótskych cestách veľmi zriedkavo a je opäť na vodičoch, aby jazdu prispôsobili podmienkam a svojim schopnostiam. Na počudovanie to dobre funguje. (Moy)

Zákazovej značke 50 yardov pred mostom predchádza rovnaká vo vzdialenosti 150 yardov.

Pohľad z opačnej, severnej strany.

A napokon detail. Oceľová konštrukcia ani múry neobsahujú kontrastný náter (čierno-žlté pruhy) ani žiadne odrazky.

Z trochu iného súdka je lesná cesta a zároveň prístupová cesta k pár domom, ktorá vedie popod železničný most z cesty B9154. Zaklenutý železničný most nenesie nijaké dopravné značenie ani z jednej strany. Ak na moste z nejakého dôvodu chýba ceduľka správu infraštruktúry s telefónnym číslom, vodiča to po kolízii nezbavuje povinnosti volať políciu. (Moy)

Podobný príklad a poľná cesta, ktorá prepája pasienky pri Tomatine. Vľavo je dobre viditeľná ceduľka s informáciami o moste a kontaktnými údajmi.

Na tomto príklade je cesta C1028 vedúca od bojového poľa pri Cullodene cez Balloch do Inverness. Na 100 yardoch pred mostom je výstražná značka (nie je na obrázku) informujúca o výške medzi vozovkou a železničným mostom 11´3´´ (bez zobrazenia metrických údajov), nasleduje výstražná značka na obrázku, ktorá dopĺňa informáciu o zaklenutom moste, značka upravujúca prednosť v jazde (šikana pod mostom zužuje vozovku a navádza vozidla pod stred mosta) a napokon tu je niekoľko výstražných značiek s výškovým údajom. (Foto mobilom)

Bližší pohľad na zaklenutie, imperiálne aj metrické údaje a vyznačené medze pre výšku na okrajoch intervalu. Prednosť majú vozidlá idúce zdola. (Foto mobilom)

Ani polícia nie je všemocná. Pri jednej dopravnej nehode, ktorá sa stala si pred pol rokom na ceste A9, došlo ku kolízii vojenských vozidiel a cesta bola neprejazdná. Nehoda sa stala pred Aviemore a polícia odkláňala premávku cez Carrbridge po A938 a križovatku Black Mount. Cestu A9 využíva veľké množstvo nákladných vozidiel. Pred nasledujúcim železničným mostom v oboch smeroch uviazli dva kamióny. Vodiči si na poslednú chvíľu uvedomili, že popod most s najväčšou pravdepodobnosťou neprejdú (dáta ich vozidiel som nepoznal) a museli po upokojení situácie a spriechodnení A9 (pravdepodobne) vycúvať. Neviem, či tam tieto vozidlá poslali policajti, alebo sa to stalo pred príchodom polície. V podobnej situácii aj tak platí, že zodpovedný je vždy vodič a v prípade pochybností je povinný zastaviť a preveriť situáciu (konzultácia s domácim dispečerom, žiadosť o asistenciu a pod.). Špeciálne to platí vtedy, ak je na výškovom limite, dokonca tesne pod ním, lebo aj zaklenutie cesty môže vyrobiť problém. Popod tento most ešte do konca augusta 2020 neboli dovolené jazdy doubledeckerov napriek ich výške, ktorá je pod limitnou hodnotou. Cesta je totiž v padáčiku, oblúku, dosť rozbitá a v zime často pod snehom. Autorizáciu vykonala spoločnosť až po skúške prejazdu a jeho zdokumentovaní. Bol som jedným z prvých linkových vozidiel, ktoré popod most prešli s cestujúcimi a veru nebolo mi pri prvom prejazde všetko jedno.

Most pred Carrbridge zo severu na A938. Na rozdiel od veľmi podobného mostu na ceste B9154 (14´0´´), vedúcej cez Moy je tento o máličko svetlejší (14´6´´) a jeho parapety sú natreté v žlto-čiernom kontrastnom vzore. Metrický údaj na značke v popredí chýba, ale značka priamo na moste v pozadí obsahuje imperiálny aj metrický údaj.

Ako ďalší príklad uvediem zaklenutý most na ceste C1132, ktorá spája Kincraig a areál vodných športov pri dedine Insch. Je to síce cesta tretej triedy, ale najmä v letnej sezóne je dosť vyťažená dovolenkármi.

Od križovatky s cestou B9152 na nadchádzajúce riziká upozorňuje dopravná značka, ktorá v hornej časti uvádza výškový limit pre železničný most a v dolnej časti pre cestný most, ktorý nasleduje za železničným mostom. Svetlosť mosta je 11´9´´, čo zodpovedá približne 3,5 m. Z jednej aj druhej strany mosta, vrátane predzevstných značiek je výška uvedená iba v imperiálnych jednotkách.

Zobrazenú výšku od centra Kincraigu vymedzujú ošumelé (kedysi) biele laty.

Z druhej strany od jazera Loch Insch je varovanie pred zaklenutým mostom. Nechýba príkaz držať sa v strede vozovky.

No a napokon strana od jazera. Na rozdiel od mosta pred Ballochom tu nie je na ceste šikana (ktorá by vzhľadom na šírku vozovky nemala  veľký význam). Metrický údaj chýba.

Most v Kincraigu som vybral zámerne. Jasne z neho vyplýva, že v prípade veľkých vozidiel sa nezaobídeme so znalosťou výšky v metrickej sústave, ale musíme ju aj v imperiálnych jednotkách.

Po uvoľnení lockdownu som sa prebehol na dvoch kolesách po štrkovej ceste medzi Aviemore a Boat of Garten. Cesta vedie popri niekdajšej hlavnej trati do Inverness, ktorá dnes končí v Broomhille, dnes The Strathspey Railway. Neplánovane som tu spravil niekoľko ďalších záberov.

Štrková cesta križuje trať popod úhľadný kamenný most, pravdepodobne pôvodný zo šesťdesiatych rokov 19. storočia. Šírka oblúka je dosť štedrá a aj dnes by most umožňoval prejazd väčších vozidie. Most nie je nijako označený, dokonca trať nie je priamo na moste oplotená. (The Strathspey Railway, foto mobilom)

Z opačnej strany som si pomyslel, aké by to bolo super, keby sa objavil historický vlak. Parné jazdy boli v čase fotenia (jar a začiatok leta 2020) stále zastavené. O pár minút neskôr pred mostom zahúkala ex-BR Class 27, ktorá sa ako RV prebehla do Boat of Garten a späť.  No a ja som si tĺkol hlavu o strom. Cesta je súčasťou off-road časti národnej cyklotrasy č.7 a je hojne využívaná rodinami s deťmi. Občas sa tu objaví aj motorové vozidlo. (The Strathspey Railway, foto mobilom)

Neodolal som doplniť záber dvadsať sedmičky v Boat of Garten aspoň pri návrate do Aviemore. Lokomotíva čaká na signál. (The Strathspey Railway, foto mobilom)

Toľko k prvej časti a mimoúrovňovému križovaniu. V ďalšej časti pôjde do tuhého a budeme sa venovať  reálnemu fyzickému styku ciest a železničných tratí a súvisiacim pravidlám, teda pozrieme sa bližšie na železničné priecestia.

Poznámka na záver

Autor verí, že všetky údaje boli v čase editácie príspevku pravdivé (august 2020) a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich nesprávnu interpretáciu. Je povinnosťou každého účastníka cestnej premávky preveriť si pri návšteve zahraničnej krajiny aktuálny stav legislatívy.

Igor Bukovinsky

Použité zdroje v prvej časti

  1. https://slovnik.juls.savba.sk
  2. https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code
  3. Traffic Signs Manual, Chapter 4: Warning Signs 2013. Dostupné online.

https://en.wikisource.org/wiki/Page:UK_Traffic_Signs_Manual_-_Chapter_4_-_Warning_Signs._2013.pdf

  1. https://www.gov.uk/vehicle-weights-explained

 

Pridajte sa do diskusie!

3 komentáre k: Cesty a železnice časť 1. – mimoúrovňové križovanie ciest a tratí

tratovak zo dňa 21.9.2020 6:50

Výborná téma – teším sa na druhú časť 🙂

Reagovať

IgorB zo dňa 24.9.2020 13:51

Vdaka za komentar, pokracovanie je na ceste.

Reagovať

Peter zo dňa 27.9.2020 18:40

Dakujeme za peknu reportaz a tesime sa na dalsiu cast 😉

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *